Архивы за месяц: Декабрь 2015

«Dua kiyadı uşaklara deyni» ikinci kerä tiparlandı

2015 yılın canavar ayında “Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu “Dua kiyadı uşaklara deyni” kiyatçıın ikinci basımını tiparladı. 2000 taynalık tirajlan çıkan kiyatçık Komratta hem Kurçuda (Ukraina) tanıdıldı. Gagauziyanın hem Ukraina gagauzlarının birinci klas üürenicileri “Aydınnık”tan birär kiyat baaşış kablettilär. 2012 yılda çıkan kiyat pek lääzımnı oldu, onun için kararlandı tiparlamaa ikinci basımını. İleri dooru, lääzım olarsa, ek tiraj yapılacek, haberledi “Aydınnık” CT. » Читать далее

«Aydınnık» CT iki yaşını kutlêêr

Viktor, artık iki yıl oldu, nicä ofiţial olarak işleer “Aydınnık”. Söläyin, kaç kişi bü- ünkü gündä girer bu cümnä topluluuna, hem nasıl dinamika var azalık proţesindä?

Birkaç yıl geeri, açan bizim aklımıza geldi çekettirmää bölä bir iş, biz toplandık birkaç kişi, hazırladık dokumentleri da registraţiyayı geçtik. Az kişi başladık, az kişi dä ötää dooru ilerlettik bu işi. Büün yaklaşık on kişi var “Aydınnık” cümnä topluluunda, hem dä var onnar, kim diil aza, ama savaşêrlar bizä yardım etmää. Bizim neetimiz diil, ani çok kişi toplamaa, miting yapmaa, bizä masovka diil lääzım. Bizä lääzım iş olsun, o neetlär hem davaalar, angıları durêr cümnä topluluunun önündä, onnar tamannansın. Da şükür Allaha, yavaş-yavaş bunnar tamannanêr.

» Читать далее

Bizim için

“AYDINNIK” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu 2013 yılın orak ayında kuruldu. Aydınnadıcımız Ay-Boba Mihail Çakirin izmetlerini ilerletmää deyni, cümnä topluluumuz “AYDINNIK” adını ayırdı.

“Aydınnık” cümnä topluluunun baş neeti – korumaa hem ilerletmää gagauz halkının material hem ruh kulturasını. Bu neeti tamannamaa deyni çözülän daavalar:

– gagauz dilini, literaturasını hem adetlerini populär etmäk hem zenginneştirmäk;

– din kiyatlarını çevirmäk hem tiparlamak, din terminologiyasını kurmak;

– gagauzların klisä kulturasını ilerletmäk (din çalgıları, ikona stili h.b.);

– Ay-Boba Mihail Çakirin yaşamasını hem yaptıklarını aaraştırmak hem tanıtmak;

– inan, vatan, halkçılık ideyalarını yaymak;

– aşırıda olan gagauzlarlan tanışmak hem birlik kurmak.

“Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun başı – Sergey Kopuşçu.


 Культурно-просветительское общественное объединение «АЙДЫННЫК» было образовано в июле 2013 года. Для продолжения служения просветителя протоиерея Михаила Чакира объединение было названо «Айдыннык» (Свет).

Главной целью общественного объединения «Айдыннык» является сохранение и развитие материальной и духовной культур гагаузского народа. Приоритетным является решение следующих задач:

популяризация и развитие гагаузского языка, литературы и традиций народов Гагаузии;

перевод и распространение библейских и литургических текстов, формирование религиозной терминологии;

развитие церковного искусства (гагаузские песнопения, стиль иконописи и др.);

изучение и освещение жизни и деятельности протоиерея Михаила Чакира;

распространение идей веры, патриотизма и народности;

знакомство и установление связей с гагаузами, проживающими за рубежом.

Председатель культурно-просветительского общественного объединения «АЙДЫННЫК» – Сергей Копущу.


AYDINNIK Toplumsal Kültür Derneği Temmuz 2013 tarihinde kurulmuştur. Gagauz aydını ve lideri başpapaz Mihail Çakir’in hizmetlerini devam ettirmek amacıyla teşkil olan kuruluşun ismi AYDINNIK (Aydınlık) oldu.

Derneğimizin ana amacı, Gagauzların maddi ve manevi kültürlerini muhafaza etmek ve geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için şu faaliyetlere öncelik verilir:

– Gagauz liderleri ve meşhur vatandaşlarıyla ilgili sempozyumlar, konferanslar gerçekleştirmek;

– Gagauzca kitap basmak, dini metinleri tercüme edip çıkarmak;

– Gagauz dilini popülerleştirmek, kiliselerde Gagauzcanın kullanılmasını sağlamak;

– Ay-Boba Mihail Çakir’in hayatını ve hizmetlerini araştırmak ve tanıtmak;

– müjde ederek, halkçılık, vatancılık, gagauzluk duygularını yaymak.

Aydınnık Toplumsal Kültür Derneği Başkanı – Sergey Kopuşçu.


 «Aydınnaa» yardım etmää isteyennär için rekvizitlär:
 

Beneficiary: AO Asociatia Culturala «LUMINA»
IBAN: MD05FT222451200121978840
Beneficiary’s bank: BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. (FINCOMBANK S.A.)
Branch 12 Comrat
26, Puschin str. Chisinau, Moldova

SWIFT: FTMD MD 2X


Ley: AO Asociatia Culturala «LUMINA»
c/f 1013620007983
c/d 222451200121978
FinComBank SA
fil.12 Comrat
FTMD MD 2X 411
Dollar USA:
Correspondent account: 890-0067-810
Correspondent bank: THE BANK OF NEW YORK
One Wall str. New York, N.Y. 10286
SWIFT: IRVT US 3N ABA 021000018
Euro:
Correspondent account : 11.00.0615209.900
Correspondent bank:
VTB BANK (Austria) AG, Vienna, Austria
SWIFT: DOBA AT WW
Российские рубли:
Получатель: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
Валютный счет получателя (ИБАН) №: MD86FT222451200121978643
Банк получателя: Финансово-Торговый Банк АО
филиал 12 Комрат
Молдова, г. Кишинев, ул. Пушкина, 26
SWIFT/BIC: FTMD MD 2X
Счет №: 30111810700013092968
Корреспондентский банк: ЗАО ЮниКредитБанк
Moscow, Russia
БИК: 044525545
КПП: 775001001
ИНН: 7710030411
Корреспондентский счет: №: 30101810300000000545