Архивы за месяц: Февраль 2016

Boba İoan Peyoglu: Bu dünnedä metinneyelim kendi dilimizdä Allahı

 Diil çoktan Moldova mitropoliyasının Sinodu kararladı açmaa Komratta Panaiya Allahıduuduran adına karı manastırını. Bu manastırı kendi evindä birkaç yıl geer kurdu shiarhimandrit İoan Peyoglu, angısı oldu bu manastırın canda bobası (duhovnik). 2014 yılda boba İoanın gagauzça peet kiyadı tiparlandı. İlerlederäk sizi tanıştırmaa meraklı insannarlan, teklif ederiz okuyasınız bu käämil adamnan sözleşmemizi.

– Zaman hayır olsun, saygılı boba İoan!  Bileriz, ani diil çoktan, 2014 yılda, çıktı “Günnär yıla benzeer” adında sizin kiyadınız peetlärlän. Siz yardım edersiniz hazırlamaa gagauz dilindä klisä slujbalarını. “Hakikatın sesi” gazetasında da tiparlandı peetleriniz. Bu ilk kiyadınız peetlärlän. Neçin gagauz dilindä? Ama, deyelim, diil rus dilindä? » Читать далее

Olinin kuşçaazı

Olicik geldi şkoladan da, diişip rubalarını, başladı oynamaa kapunun önündä. Sora o girdi başçaya da başladı siiretmää çiçekleri. Hederlez ayının ortasında havalar sıcaktı, açtı çoktan hepsi çiçeklär başçada. Kızçaaz diiyärdi ellerinnän büük kırmızı, sarı, pembä laalelerä, kadifä altıncıklara, türlü renktä zümbüllerä. O pek şaşardı bu gözellää, kokardı çiçekleri. Aulların üstündä,  toplanıp sürücük, şen cıvırdardı kuşlar. Olicik kendisi dä pek şendi:  yalpak güneş yısıdardı onun suradını, başçanın  çiçekleri  pek gözäl kokardılar – onun içi doluydu sevinmeliklän. Uşak, güleräk, dolanardı çiçeklerin arasında, seslärdi kuşların cıvırdamasını.

» Читать далее

«Hakikatın sesi» okuyucuları Kongazçıktan

                  Saygılı Viktor Kopuşçu!

Sizä danışêr Kongazçık gimnaziyasının üürenicileri 8-9 klaslardan. Biz pek severiz “Hakikatın sesi” gazetasını. Biz bu gazetadan annêêrız çok islää işlär bizim gagauzlar için, adetlär için, inan için, ne olêr bizim Gagauziyada halk yortularında. Gazetada var çok meraklı annatmalar, şiirlär, angıları bizi üüreder taa ii ürekli olmaa, sevmää bizim ana dilimizi, istoriyamızı hem  kulturamızı, Vatanımızı. Sizin gazetanız terbiyeder bizdä sevgi kendi erimizä, biz üüreneriz çok eni laflar da ilerlederiz gagauz dilindä bilgilerimizi. » Читать далее

Dialog

Klisä aulunda iki karı oturardılar skemnedä. Hava güneşliydi. Klisä kapuları açıktı. Gözäl seslär durup-durup işidilärdi oradan. Klisedä steonoz olardılar iki-üç genç çift. Karılar geldilär avşam  slujbasına da beklärdilär gençlär steonoz olsunnar da çıksınnar. Düün musaafirlerindän kızçaazlar, giimni gözäl rubalarlan, kaçınardılar dışarda.

– Of, of, of! Bilersin mi, ki antihristin günneri yakın, – dedi birisi, – siirettin mi haberleri? Cenk, cenk, hep – cenk! Nekadar insan öler! Ne olȇr dünnedä? Nereyi gideriz? Karannık mı günnär geler? Şindicik antihrist  gelecek!

» Читать далее

Ayıklıklan kutlayalım yortuyu

Akılımda kalêrlar laflar manastırımızın ilk igumeni boba İonadan, angısı sora mitropolit İona oldu. İșittim o lafları çoktan, açan ilk kerä geldim Ayoz İoan Maksimoviç adına manastıra, monah olayım deyni. Açan yaklașardı bir yortu, boba İona hep deyärdi bir iș, sansın refren.  Hep sölärdi bizä: “Ayıklıklan kutlayınız yortuyu”.  Elbetki, bän annardım onun laflarını, ama zorlan üürendim sesleyim.  Yavaș-yavaș üürendim yapmaa ölä, nicä o söledi.  Bilersin mi neçin? – zerä kolay-kolaydır tutmaa orucu, ama ayıklıklan kutlamaa yortuyu – lääzım çok kușkuluk. » Читать далее

«Hakikatın sesi» gazetasının prezentaţiyası

Büük ayın 15-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında bizim gazetamızın prezentaţiyası geçti. Prezentaţiyada pay aldılar Gagauz Respublikasının ilk prezidenti Stepan Topal, Gagauziya M.Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin direktoru Petri Paşalı, Saabinin Simasının Diişilmesi adına klisenin cümnä başı ierey Sergi Kopuşçu, gazetanın izmetçileri, Bilim merkezinin aaraştırmacıları, cümnä zanaatçıları, gagauz dilini sevennär.

Foto: Oleg MALAY

{gallery}prez-gazeti{/gallery}.

«Hakikatın sesi» gazetasının arhivi

«Hakikatın sesi» sayılêr ilk gagauz dilindä çıkan periodika. 1907-ci yılda Ay-Boba Mihail Çakirin (1861-1938) yalvarmasına görä hem episkop Vladimir Sеnkovskiyin raportu üzerinä Sankt-Peterburgta Sinod verdi izin Kişinövda bulunan Hristosun Duuması adına doorusaltanatlı kardaşlaa tiparlamaa gagauz dilindä can için faydalı kiyat, broşura hem yaprak. Bu zamandan başladı çıkmaa «Hakikatın sesi» misioner yapraa, angısını hazırlardı bu yayınnarın ţenzoru protoierey Mihail Çakir. Şindiyä kadar bilinmeer, kaç nomer hem nezaman çıktı, ama biliner, ani «Hakikatın sesi» çıktı ilkin kiril grafikasında, Besarabiya Rumıniyaya geçtiktän sora da latin grafikasında. 2014-cü yılda «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu kararladı enidän çıkarmaa «Hakikatın sesi» gazetasını. 2014-cü yılda çıktı üç nomer, dördüncü nomeri çıktı 2015-ci yılın büük ayında, beşincisi — sürmäk ayında. 2015-ci yılın sürmäk ayından beeri gazeta çıkêr her ay.

Baş redaktor: Viktor Kopuşçu

Gazetanın ARHİVİ