Архивы за месяц: Март 2016

Sakramentoda gagauzlar

Bucaktan uzak, dünnenin taa öbür yanında, Amerikada, Kaliforniya ștatında, Sakramento kasabasının poyraz yanında Penrin adında küçük küüdä yașêêr bir gagauz aylеsi – Fedi Çernioglu, karısı Svetlanaylan, onnarın altı ooları, hem Fedinin anasınnan bobası. Oralarda – Sakramento dolaylarında – yașêêrlar taa birkaç gagauz. Kimi vakıt bän ișittim, ani var iki-üç bin, ama bilmeerim… o informațiya dooru mu, diil dooru mu? Bunu ama var nasıl deyelim, ki oralarda yașêêr küçük gagauz diasporası. » Читать далее

2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri

 Çakir soyu ölä büük hem bereketli bir aaç, angısının kökleri çekiler taa XVIII asirdän soy başı Yançu Çorbacıogludan, angısını hırsızlar öldürdülär, derisini da soydular. XIX hem XX asirin çeketmesindä Besarabiyada izmet etti 50 kişidän zeedä, kim çıktı bu ayledän. Popazlar, diakonnar, daskallar, zaabitlär, monahlar h.b. 2016-cı yıl kimisi için yıldönümü olacek, unutmayalım onnarı anmaa, hem en önemnisi — onnar için dua etmää. » Читать далее

Komratta dokumental film gösterildi

Sürmäk ayının 21-dä Kaul hen Komrat episkopu Anatolinin iisözlemesinnän Komrattakı resim galereyasında geçti “Ayoz Aleksandr Nevskiyin Karadaşlıı” adında dokumental filmin premyerası. Bu gösteriş yapıldı Doorusaltanatlı Rus Klisesinin eni zeetçekennerini hem açık inanedicilerini anmak için.

Film adanmış  XX asirin Doorusaltanatlı Rus Klisesinin bir  fenomeninä – Ayoz  Nevski Kardaşlıının istoriyasına, angısı kuruldu 1918 yılda, en ilktän bir neetlän – korumaa Sankt-Peterburg Ayoz Aleksandr Nevski Lavrasının ayoz tertiplerini yok edilmeliktän. Ama sora, nicä belli edildi,  bu neetlär büüdü hem genişlendi. Bu Kardaşlık oldu ilk cuvap gibi patriarh Tihonunun çaarmasına: “Hemen düzmää duh birliklerini,… angıları dışandan kuvedä karşı koyaceklar kendi ayoz cannandırmasının kuvedini”. » Читать далее

Kendini göstertmäk

Noyabri ayın ikinci payıydı. Pazar günü. Tanas, Vani hem bän çalgıcıydık düündä, güvenin tarafında. Güvää Beşalmalıydı, ama gelin Tomaydandı. Üülen zamanı Beşalmadan gittik Tomaya gelini almaa.

Maşinalardan indiktän sora saadıçları, kalan düüncülärlän teklif etti gelinin tarafı yaşayan evin büük başına; dever kaldı hayatta çiizi annaşmaa, neredä bulunurdu eni satın alma bir ruba dolabı, krivat üstündä yıvılıydı gözäl, balaban bir üklük. Bizä dä teklif oldu evin altyankı tarafında ateş kuhneciinä. » Читать далее

L. A. Pokrovskaya – käämil bilimci, türkolog, lingvist

покровскаяBu yaşamakta herbir insan lääzım braksın kendi adını hem derin iz bu Toprakta. Bundan yoktu nasıl atılsın Lüdmila Aleksandrovna Pokrovskaya. O gagauz yazısının başlantısındaydı, çok yıl çalıştı gagauz dili aaraştırmasında.

Lüdmila Pokrovskaya duudu 1925 yılda Leningradta. Bu yıl, mardın 18-dä 2015 yılda, biz, Gagauziyada yaşayannar, kutlêêrız Lüdmila Pokrovskayı 90-cı yıldönümünnän. Onun bobası bilim adamıymış. Bobasının izindän dä gitmiş bu gözäl, akıllı, aarif, gençecik kızçaaz. Üürendi Leningrad universitetindä günduusu fakultetindä, çünkü o bilärmiş başkir dilini; üç yıl anasınnan yaşamışlar Başkiriya Ufa kasabasında. » Читать далее

Evelki gagauz maanileri

Saygılı okuyucularımız! «Hakikatın sesi» gazetası çekettirer eni bir bölüm, angısında biz paylaşacez gagauzların halk yaratmalarını: evelki türküleri, maanileri, bilmeyceleri, masalları, cümbüşleri hem başka türlü yaratmaları. Bu sefer teklif ederiz sizä gagauz maanilerini, angılarını çalardı Avdarma küüyündä Kristova Varvara Nikolaevna, 1923-cü yılın duuması.

Bu tekstleri yazdı onun kızı Aleksandra Kristova.

Kız süpürer, toz eder, mari

Çocuk geçer, göz eder, mari. » Читать далее

Gagauziyada ikinci manastır kuruldu

ioan peyogluKüçük ayın 12-dä Moldovanın Doorusaltanarlı Klisesinin Sinodu (Moskva Patriarhiyası) sesledi Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin raportunu hem kararladı kurmaa Komratta Panaiya Allahıduuduranın İver ikonası adına karı manastırını.

Manastırın başına koyuldu monahinä Evfrosiniya Uzun. Ana Evfrosiniya Kongaz duumalı, onun için pek islää lafeder ana dilindä. Manastırın kurucusu da boba İoan Peyoglu gagauzça peet yazêr.

Bakmayarak ona, ani bu vakıt çıktı karar manastırı kurmaa, bu erdä monah yaşaması çoktan başladı. Evdä yapıldı klisä, slujbalar başladılar. Bir vakıt artık klisedä altı psalmalık (Sabaalık slujbasında okunan psaltırdan) okunêr gagauz dilindä. Popaz da kimi ekteniyaları (yalvarma) okuyêr gagauzça. İnsan yavaş-yavaş sınaşêr annaşılan hem ana dilindä dua etmää.

» Читать далее

Klisedä lääzım korunsun herbir halkın kulturası

Yakutiyadan gelän haberlerä görä bu halkın klisä yaşaması gittikçä ilerleer. 2011 yılda Yakutiya kafedrasına koyuldu episkop Roman Lukin, angısı beş yılda yaptı pek çok enilik Yakiya klisesindä. Açıldı din seminariyası hem adam manastırı, başladı tiparlanmaa eparhiya gazetası, soţial hem misioner yaşamak taa zeedelendi.

Sovetlerdä bütün Yakutiyada vardı sade bir klisä hem bir popaz, şindiysä düzüler eni kliselär hem üüretim merkezleri, yakut dilinä çeviriler din kiyatları, ilerlediler terminologiya hem dil. Episkop Roman, angısı geçennerdä arhiepiskop oldu, yakından ilgilener çeviri komisiyasınnan, angısı Bibliyayı çevirän institutlan (Moskva) barabar işleer din çevirileri uurunda.

Yakutlar pek benzeer gagauzlara, onnar da lafeder türk dillerinin birindä, onnarın çoyu hristian, ama var başka dindän dä. Hristiannarın arasında da başka konfesiyalılar var. Ama onnarın kısmeti, ani onnarın klisesindä var bölä boba hem önderci, angısının canı acıyêr diil sade insannarın ruhları için, ama kulturası için dä.

» Читать далее

1 2