Архивы за месяц: Апрель 2016

Ay-Bobamız için dua edelim

Gelän ayın 10-da Kişinövun merkez mezarlıında ayozlanacek Ay-Bobanın mezarında koyulan eni büst. İlk büst, angısı koyuldu 2011 yılda, çalındı (istämeerim düşünmää, ani ayozlayannar prost dua ettilär), acaba var mı umut, ani bu monumentlän dä bişey olmayacek?

Bizim taraflarda Ay-Bobanın klisä izmetlerinä pek sıcak bakılmêêr, 100 yıl geeri dä hep öläymiş, onun izmettaşları da pek beenmärmişlär onun işlerini. Hristos da deer, ani vay sizä, eer insannar sizin için islää sölärselär. Allahım, eer bu izmetkerin Senin önündä uygun göründüysä, onun dualarınnan fikirlä bizi!

 

Viktor Kopuşçu

Evelki gagauz maanileri

Evelki gagauz maanileri Valentin Moşkovun kolekţiyasından. «Hakikatın sesi» gazetasının 2016 çiçek ayı nomerindä okuyun:

1. Çıbuk urdum çimenä,

Çimenin çiçeciinä,

İpek olsam, sarılsam

Yärimin belceezinä.

 

2. Gecä çıktım dışarı,

Duman deredäydi,

Haçan girdim koynuna,

Kocan neredäydi?

 

4. Hayda gidelim daa

Düdüklerin sesinä.

Büün bir karı gördüm,

Bacakları tersinä.

» Читать далее

Genç yazıcılar Baurçu üürenicilerinnän buluştular

img_8587Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora.

Sevindirdi, ani uşaklar (vardı 4-9 klaslardan üürenicilär) hepsi biler hem lafeder gagauzça, ama kimisi söledi, ani evdä kullanılêr rus dili da anaları-bobaları uşaklarlan lafederlär rusça. Açan biz annattık Genç gagauz yazıcılar birlii, «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu için hem jurnalistika hem peetçilik için, sıra geldi seslemää üürenicileri dä.

» Читать далее

Bay Vani

Bu iş dekabridäydi. Bän henez indiydim avtobustan avtostanţiyada, da urup sumkayı arkama, gidärdim evä. Evdä bän yoktum bu sıra dört afta, onuştan pek özlediydim evdekileri. Taman bobam da reystän sora dinnenärdi evdä birkaç gün. Pek istärdim onunnan buluşmaa, neçinki iki aya kadar onu görmediydim, hep yollarda, kıpmayıp gözlerini maşinayu koolardı.

 

Bän Kişinövdan gelärkän, bir yaamur boşandı, pek çok yaamadı, ama bizim küüdä yollara bu etti. Yollar yımışadılar, onuştan lääzımdı bakmaa pek islää ayakların altına, ki girmemää batak içinä. Artık karannıcak olardı, hepsi evlerdä tutuşardı şafklar, aylelär toplanardılar iştän sora evlerinä.

Bana kaldıydı iki sokak evädan, açan bän gördüm aul boyunda bir adam. O yatardı erdä, üstü sade batak olmuştu, bir bakıştan vardı nicä annamaa, ani bu adam içki kaptırmış islä. Yayıp kollarını her taraflara, o uyardı suratı yıkarı da daul gibi hırlardı.

» Читать далее

Stepan Kuroglunun anası

куроглунун анасыS. Kuroglunun arhivindä, angısı bulunêr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezindä (Gagauziya, Komrat), bana razgeldi bir meraklı dokument: peetçinin kiyadı anasına, doorusu, o kiyadın kopiyası. Bu kiyat, nicä bir istoriya kırıntısı, gösterer, neylän zanaatlanarmış o uzak vakıtlarda Bilim akademiyasında çalışan S.Kuroglu hem onun evdekileri, angılarını o anêr: eşi Nadi (Nadejda Pavlovna), kızı Liliya, oolu Artur. Ama en önemni, bana görä, ani bu kiyadı okuyarkan, biz duyêrız avtorun sıcak davranışını  anasına. Hem dä o iş, ani anaya kiyat yazılı ana dilindä.  

                                                                                 Petri Çebotar

26.01. 1982 y.

Kişinöv

Zamannêêrsın, paalı anam!

Çok kaçınmakta bulundu bir parça vakıt yollamaa bir kiyat sana.

Ozaman saa-selem geldiydim. Hepsi evdekilär saa-selem şindilik. Artur nesoysa kinoya çıktı, Liliya verdi bir ekzamen, bir gündän sora taa birirnä cuvap edecek. Bendä iş tepemdän yukarı, kalpaam da görünmeer. Ama savaş kuvedini ödünç almêêrım partalcıdan da. Bulunêr taa savaşkannık.

» Читать далее

Potop

Saygılı okuyucular! Biz ötää dooru tanıştırêrız sizi gagauzların halk yaratmalarınnan. Gagauz folklorunda belli bir er kaplêêr «Allahın türküleri», angıları annadêrlar Bibliyadan oluşlar için, ayozların yaşamaların için, Allahta yaşamak için. Bu tekst yazıldı ölä, nicä onu çalardı bizim malilerimiz hem dädularımız.

Allah salt bir Noya demiş,

Te ruhuna haber versin:

Yap gemi, yap gemi.

 

Üçüz endezä uzunnuu,

Elli da olsun genişlii,

Hem otuz üseklii.

Sular çok zedelenirdi,

Bütün toprak deniz oldu,

Hererlär su doldu.

 

İnsana pek aar gelirdi,

Neçin bu zor vakıtlar geldi,

Neçin bu kaybelmäk?

» Читать далее

«Hakikatın sesini» taa çok kişi okuyêr

3“Hakikatın sesi” gazetası artık çıkêr iki grafikada: latin hem kiril grafikasında. İlk nomer, angısı çıktı iki türlü grafikada oldu küçük ayı nomeri. Tirajın yarısı tiparlandı latiniţada, yarısı da kiriliţada. Onuştan biz istedik soruşturalım biraz insannara, ne onnar bu üzerä düşünerlär, nicä onnara taa kolay okumaa gazetayı, hem da annamaa, nesoy problema var. Biraz alatlayıp açıklamaa çıkışları, lääzım söleyelim, ki fikirlär ayırılêrlar biri-birindän.

Kaykı Vasiliy:

«Sanêrım, ani gazeta lääzım çıksın bölä: yarım tiraj kiril grafikasında, yarım tiraj da latin grafikasında. Babular, büük yaşta insannar, kim bilmeer latiniţayı, bölä var nasıl olacek okusun gazetayı hem da, öbür taraftan, şindiki uşakların üürenmesini bozmamaa deyni, angısınnar latin grafikasında şkolada üürenerlär gagauz dilini. Bu – en ii variant, düşünerim. 

Bän kendim becererim okumaa latiniţada, çünkü üürendim german dilini şkolada, ama taa kolay okumaa kiriliţada.»

» Читать далее

Seni, Allahı, metinneeriz

Paskellä orucunun birinci pazarında, açan anılêr ikonaları saymayı dogmatını koruyan ekumenik dernää, doorusaltanatlı kliselerdä olêr «Doorusaltanatlıın sevinmelii» dua sırası. Onun bitkisindä dä çalınêr «Seni, Allahı, metinneeriz» adında bir türkü, angısını yazdı IV asirdä yaşayan Mediolan (Milan) episkopu Amvrosi.

Seni, Allahı, metinneeriz,

Seni, Saabiyi, açık inan ederiz,

Seni, daymalı Bobayı,

Bütün dünnä büükleer.

Sana hepsi angellär,

Sana göklär hem hepsi kuvetlär,

Sana heruvimnär hem serafimnär

Durmaksız ses ederlär:

Ayoz, Ayoz, Ayozsun, ey, Saabi

Allah Savaof.

» Читать далее