Архивы за месяц: Октябрь 2016

Kazayak küüyünä baaşışlar etişti

«Aydınnık» kultura-aydınnık cümnä topluluuna devam eder gelmää patretlär, nicä gagauz uşaklarına baaşlanêr «Oglan masal okuyêr-1» kiyadı, angısına girdi beş gagauz masalı, onnara görä kompyuter grafikasında resimnär hem boyamak için resim konturları. Bu sefer dä biz kablettik fotoları Kazayar gimnaziyasından. İkinci klas üürenicilerinä üüredicileri verer kiyatları.

Yakın zamanda tiparlanacek GAGAUZ ÇOCUU OGLAN dizisinin ikinci kiyadı «Oglan masal okuyêr-2», angısı genä parasız baaşlanacek gagauz uşaklarına Gagauziyada hem başka devletlerdä, neredä üüreniler gagauz dili. » Читать далее

Biyaz tarla (annatma)

Çana hem Lida üürenärdilär üçüncü klasta. Avdarmanın şkolası bulunardı küyün ortalıında, yamaçta, eski yapılarda. Onnarın klası kalardı sokak tarafına. Pençerlär büüktü, üsekti, onnardan görünardi küü taa kenarınadan hem uzak meralar da. Uşaklar sıkça bakardılar pençerä aşırı urokta, siiredärdilär dolayları. Üürediciyka bakardı, ani klasta ii üürenän uşaklar otursunnar yufkalarlan  da olsunnar onnara yardımcı. Çanayı da oturttular bitkinci partaya Lidanın yanına,  ani o destek olsun Lidaya üürenmektä. Te bu uroktada üürediciyka yazdı taftada  matematika daavalarını da beklärdi uşaklar esaplasınnar. Çana hızlıca hepsini yazdı, baktı Lidanın tefterinä, ama o, zavalısı, hiç taa yazmamıştı taftadan yazıları da. Çanaya üürenmäk pek kolay verilärdi, ama Lidaya, bezbelli, zordu üürenmää. Çana koydu kendi tefterini Lidanın önünä da yavaşıcık dedi: “Yaz benim tefterimdän, ama hızlıca, zerä şincik tefterleri toplayaceklar”. Lida, çıkarıp dilini, başladı yazmaa. Çanada peydalandı serbest vakıt, da o başladı siiretmää küüyü hem dannarı. O bu işi pek beenärdi, zerä, siirederäk dolayları, o aklınca  başlardı  düş gütmää,  da ona pek meraklıydı kendi uşak dünnesindä.

» Читать далее

Yakında gagauzça Saatlar çıkacek

SAATLAR 001Taa ileri bän yazdıydım, ani hazırlanêr gagauzça Saatlar (1, 3, 6 hem 9 saat) — kısa slujbalar, angıları girer günnük dua çerçevesinä. Eveldän bu saat slujbaları okunardılar kendi erindä, ama şindi, açan cümnedä olêr sade cumertesi hem pazar günneri slujbalar, 1 saat okunêr avşamnän sabaalıktan sora, 3 hem 6 sabaalän liturgiyanın önündä, 9 saat da avşamnän avşamnıktan ileri.

1911-1912 yıllarda Ay-Boba Mihail Çakir yapraklarda çıkardı liturgiya hem saatlar çevirisini gagauzça hem slavänca paralel olarak. İlerlederäk onun işini, biz kararladık çıkarmaa Saatları, ama latin grafikasında büünkü gagauz dili orfografiya kurallarına görä. Teksti savaştık maksimum korumaa, ki kalsın M. Çakirin çevirisi, sade boba Kosmas tamannadı paskellä orucunda okunan tekstleri. Kristina Koçan hem izmetkeriniz dä gözdän geçirdilär hepsi tekstleri. » Читать далее

Moskvada geçän toplantı için igumeniya Evfrosinyanın intervyusu «Hakikatın sesi» gazetasına

igumeniya Moskva1Bu yıl kutlanılêr rus monahların Afon bayırında bulunmasının 1000-ci yıldönümü.

Ceviz ayının 22-dä hem 23-dä Moskvada Hristos Kurtarıcı klisesindä geçti igumennerin hem igumeniyaların buluşması. Bu buluşmak baalıydı  rus monahların Afon bayırında 1000 yıllık bulunmasının yıldönümü yortularına.

Bütün Moskva patriarhiyanın manastırlarından igumennär  toplandılar, ani metinnesinnär Allahı.

Kaul hem Komrat eparhiyasından bu buluşmaya Moskvaya gittilär igumen Luka Taraklıdan, igumen Samuil Koçuliyadan, igumeniya Elizaveta Çadırdan hem igumeniya Evfrosiniya Komrat manastırıdan. Biz lafettik bu oluş için matuşka igumeniya Evfrosiniya Uzunnan.

Matuşka Evfrosiniya, annatsanız, seftä mi oldu butürlü buşulmak? Nesoydu o?

Diil seftä. Olmuştu taa bölä buluşmak. Var nicä sölemää, ki bu buluşma sırasında oldu konferenţiyalar. Okudular doklad türlü istoriklär, kendi monahlar Afondan. Okundu doklad, nicä Afon bayırında kuruldu rus topluluu.

» Читать далее

Üüredicilär günü kutluca olsun!

Çok saygılı hem paalı üüredicilär!

Bütün candan kutlêêrız Sizi Dünnä üüredicilär gününnän!

Sizin zaametleriniz ödenmäz hiç bir dä paraylan. Ama ne yazık, ani büünkü gündä Sizin zanaatınız kalêr aylık parası küçük olan zanaatların arasında. Bu zor durumda uşak başçalarında, şkolalarda, koleclerdä hem universitetlerdä, kurslarda hem başka kuruluşlarda üüredicilik edän pedagogların önündä baş iilderiz!

Üüredici olmaa hiç diil kolay, çünkü uşaklar bilgilerdän taa çok üüredicilerdän örnek alêrlar. Eer üüredici verdii bilgilerä aykırı gidän örnek gösterärsä, ozaman hepsi o bilgilär boşuna. Onun için üüredicilerdä hep vardı büük sorumnuk — büütmää diil sade bilgili üürenicileri, ama insan olan üürenicileri.

Allahtan dua ederiz Sizä kuvet hem saalık, aylelerinizä bereket hem mutluluk! Sizin üürenicileriniz — memleketimizin gelecää. Bu iş zor, ama seviç verici dä, çünkü yaarınkı gün Sizin ellerinizdä.

«Aydınnık» CT azaları