Архивы за месяц: Ноябрь 2016

Kaybelän kızçaazlar

İş günü çoktan bitmişti, ama Olesä hep taa ofistä işlärdi. Yuridik fakultetini birinciliklän bitirän uzun boylu kız işleer prokuraturada. Şindi o götürer bir daavayı kaybelän kızçaazlar için. Bir yıl oldu artık, nicä kaybeldi ilk uşak, resim şkolasından evä gidärkän. Yarım yıldan sora onüç yaşında taa bir kızçaaz kaybeldi. Ozaman da başladılar lafetmää, ani kasabada peydalanmış manyak. Şindiyä kadar ne uşaklar bulundu, ne dä bir kabaatlı tutuldu. Yukardan öndercilär sıkêrlar taa çabuk çözmää bu daavayı, buradan da halk arasında gerginnik gittikçä büüyer.

Primariyanın kararına görä karannık saatlarda kasabada poliţiyaylan barabar partul eder on adam, kim istedi bu işä katılmaa. Analar-bobalar korkêrlar uşakları yalnız kolvermää diil sade parka, ama sokaa oynamaa da. Televizorda hem radioda hep söleerlär göz-kulak olmaa da brakmamaa uşakları bakımsız. Herbir aylä, kimdä var uşak, korkêr, ani hasta manyak çalacek onnarın kızını ya oolunu. Kimileri deer, ani uşakları öldürmüşlär iç organnarını almak için, başkaları söleer, ani bu bir hasta kişi, angısı hastalıından öldürer uşakları, sade küçük kızları.

***

» Читать далее

Bir studentin el yazmaları: Uursuz popaz

Bitki günnär bän hep ekzamennerä hazırlanardım. Sesiya artık başladıydı, en zor dersin ekzameni dä yaarın sabaalän lääzımdı olsun. Hzırlanıp nekadar kuvedim varsa, bän dedim yatayım uyumaa da, taa ii, universitetä gidärkän, kliseyä uurayım, bir mum yakayım. Bizim mali hep ölä deyärdi, ani, mum yakarsan, işin ilerleyecek. Kär ilerlämesä dä, prost bişey olmayacek. Bän kalktım erken, ani etiştireyim hem kliseyä gitmää, hem biraz ekzamenin önündä genä konspektlerä dä bakmaa. » Читать далее

Gagauz Erindä bir amerikan yortu

Bu günnär yașêêrız Gagauz Erindä birkaç amerikan. Var, sanêrım, onbir kişi. Getirdik bizimnän memleketimizdän bir yortumuzu, ani pek çok severiz, Șükürlük günü. Olêr kasım ayında, ayın bitki perșembä günü. Var nasıl deyelim, ani bu diil din yortusu, ama allahlı yortu, çünkü kutlanêr diil sade hristianın tarafından, ama musulmanın, çıfıtın hem bașka dinnär tarafından. Bu gün șükür vereriz Allaha hepsi bereketleri için. Nicä deer prorok David: “Șannayın Saabiyi, zerä O iidir, zerä Onun hayırı daymayadaktır” (Ps. 135:1). Bu gün her din için hem dä kär dinsiz için dä.

Memleketimizdä kutlêêrız Șükürlük gününü aylemizlän barabar. Açan aylemizin bir azası yașêêr uzakta, geler uzaktan ayläylän barabar bulușmaa deyni. Tükännarın hem kontoraların çoyu kapanêr o gün, da ișçi ișlämeer.

Fukaara sa: var tradițiya, ani bu gün vereriz büük imäk onnara. Örnek, küyümuüzdä, neredä bulunêr benim manastırım, her yıl ölä yapêrız. Var konuș, angısına fukaara geler, da vereriz imäk onnara, evdä dä isin deyni.

șükür günü 2016 04

Biraz istoriya

 

Deerlär, ani ilk șükürlük yortu oldu 1621 yılda. Yortu sürttü üç gün, da orada vardı doksan indeeț hem elli üç ingiliz. Bașka kerä yapıldı “șükürlük günü” türlü küülerdä hem kasabalarda, ama ozaman olmazdı her yıl. Yıllık yortu oldu 1863 yılda, amerikan Ţivil cengi ortasında, açan prezident Avraam Linkon bildirdi, ani hepsi memleketlär șukür etsin Allaha Onun bereketleri için. O yıldan beeri her yıl kutlêêrız bu gözäl yortuyu.

 

“Hakikatın sesinä” deyni

Monah Kosmas

Kapuya bir urma

Ansızın Dimitri uyandı. Ürää düülärdi, o da ter-su içindäydi, suuk ter. Dıșarda derin karannık vardı, karannık hem sus. Uzattı elini saada. Saat ikiydi. “Ne o? – kendi-kendinä sordu. – Var mı kimsey kapuda?” Seslendi, ama yoktu ses. Kär komușunun horozu ötmärdi. “Olmalı bir düşmüș, bir bet düş”, – savaștı uyumaa genä, ama uykusu gamnıydı.

Ertesti sabaa uyanarkan, yorgundu. “Of, ne gecä, – dedi. – Ne düșlär. Ama fasıldır, ani aklımda tutmêêrım onnarı. Varmıș bir kız, bir gözäl kız, ama bilmeerim, kimdi. Hem dä kapuya urma – oldu mu, olmadı mı? – Uudu gözlerini. – Kim geler burayı, beșinci katta olan bir kvartiraya, bu saatta?”

» Читать далее

Ayoz Dimitri Basarabov gagauzdu mu?

sv dimitar basarabovskiAy-Boba Mihail Çakir “Hakikatın sesi” gazetasının 25-ci nomerindä yazdı gagauz dilindä ayoz Dimitri Basarabovun yaşamasını. Bitkidä Ay-Boba yazêr, ani halizdä diil belli, angı millettänmiş ayoz Dimitri. Bulgarlar deyärmiş, ani o bulgar, rumınnar deyärmiş, ani o rumın, ama gagauzlar onu gagauz sayarmış. Onun duuması Basarabovo küüyündäymiş, neredä gagauzlar yaşarmış. Nicä dä ayoz Feofil, angısı duumuş XV asirdä Zihni adında gagauz küüyündä (Greţiya), ayoz Dimitri dä var nasıl gagauz halkından sayılsın. Gagauzlar bu ayozun yaşamasını bilsinnär hem ona duada danışsınnar deyni, aşaada veriler onun yaşaması. Rus Klisesindä ayoz Dimitri anılêr kasım ayının 8-dä, Kasım günündä.

» Читать далее

Sevin, ii Portacıyka, ani cennet kapularını inannılara açêrsın!

Panaiya Allahıduuduranın İverli ikonası  günündä, oktäbrinin 26-da, Komrattakı İverli karı manastırının kurbanı kutlandı. Bu gün manastırda liturgiyada pay aldılar Moldovanın mitropoliti Vladimir, Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy hem Moldovanın üülen tarafından popazların bir alayı.

Klisenin izmetçileri insannarlan bilä dua ettilär Allahanasının aracılıı hem yardımı için. Komrattan hem dolaydakı küülülerdän çok insan geldilär bu gün dua etmää Panaiya Allahıduudurana, onun İverli ikonası aşırı, angısına deerlär taa “Portacıyka”.

Mitropolit Vladimir, hemen etişip manastıra, sıcak laflarlan kutladı hepsini bu yortuylan: “Hatırlêêrız hem saltanatlêêrız Allahanasının İverli ikonasının simasını, ayozlu İverli karı manastırında Komrat kasabasında kutlêêrız igumeniyayı, canda bobayı hem hepsi inannıları, doorusaltanatlı hristiannarı, diil sade kasabanın, ama bütün Respublikanın da olannarını. Umutlanêrız, ki çin-sabaalendän biz klisedä dua edecez hem sevinecez, nicä bizdä geçer, bu büük olaya. Biz pek sevineriz, ki Komratta artık var bu manastır, angısı her gün, her hafta, her ay hep genişlener hem taa büük olêr hem umutlanêrız, nicä dä bän çeketmedään iisözledim, etişecez ona, açan bu gözäl manastır olacek lavra. Yortuylan!”

» Читать далее

Usluluk duası

Var ingiliz dilindä bir gözäl dua, angısının adı usluluk duası. Kısa duadır, ama derin. Yazdı onu bir protestant pastor hem teolog Raynold Naybur. Ama korkmayın, onda yok eres. Tä teksti:

“Ey, Allah, baașla bana usluluk kabledeyim o ișleri, neyi yok nasıl diiștireyim, girginnik – diiștireyim o ișleri, neyi yakıșêr diiștireyim, hem ariflik birini öbüründän ayırayım deyni”.

Aslısında usluluk duası – Nayburun yazdıı bir taa uzun duanın salt bir parçasıdır, ama bir kerä bir insan – bilmeeriz kimdi – almıș bu parçasını, usluluk dusasını nicä biz bileriz onu büünkü gündä, koymuș onu gazetaya, açan onun bir senselesi ölmüș. Bașka insannar, okuyup onu gazetada, çekettilär kullanmaa onu nicä ayırı bir dua.

monah Kosmas