Архивы за месяц: Март 2017

Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan.

Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz dilinä, angısı olacek Ay-Bobanın çevirisindän taa uygun hem yakışıklı klisä kullanımı için, «Saatlar» tekstinin tiparlanmasında eni çeviri kullanılacek.

Yalvarêrız, ulaştırasınız bu tekstleri Gagauziyada izmet edän popazlara, diakonnara, daskallara hem klisä okuyucularına. Bekleeriz, ani gagauzça dua etmää isteyennär okuyaceklar teksti da kendi fikirlerini bizä bildireceklär; e-mail: kopusciuv@mail.ru (Times New Roman, 12, sıra arası interval 1,5).

«Saatlar» tekstleri aprobaţiya için internet sayfamızda yayınnandı Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin izininnän.

«SAATLAR» latin grafikasında.

«Саатлар» кирил графикасында.

Tekstlerin hakları «Aydınnık» CT baalı. Satış için kopiya yapılamaz.

Zaabitlik hem hristiannık

İkonada eşek seviner

Herbir sistema yaşasın deyni, onun bir strukturası lääzım olsun. Yaşadıımız vakıtta busoy strukturaları var nasıl görmää hererdä. Struktura – o azaların belli bir formada dizilmesi. Herbir azanın var kendi eri hem funkţiyası. Açan hepsi kendi erindä da yapêr kendi işini, ozaman bütün sistema işleer. Deyelim alfabetin kendi strukturası var: A-dan başlêêr Z-ya kadar. Aylenin dä kendi strukturası var: dädu-mali, boba-ana, uşaklar. Klasta var üüredici hem üürenicilär, iştä var önderci hem işçilär, devlettä var başkan, devlet adamnarı hem vatandaşlar. » Читать далее

Oglan masal okuyêr-1. — Komrat, 2016

Halk bibliotekası:

2. Gagauz çocuu Oglan / ‘‘Aydınnık’’ kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırladı:Viktor Kopuşçu; resimci: Olga Stamova-Kuleva. – Komrat: S.n., 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 54 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 2) (Oglan masal okuyêr, ISBN 978-9975-53-682-0; 1).
1500 ex.
ISBN 978-9975-53-680-6.
821.512.165(478)-93
G 13

Günahsız insan

Lüzgerli sabaalän iki yaşlı karı, alatlamayarak, gidärdilär evä klisedän. Güneş artık yukarı tırmanmıştı da başlardı yakmaa, nicä yazın. Esapsız ilkyaz lüzgeri auçlardı tozu yolun üstündän hem çıplak harmannardan da atardı onu yolcuların suratlarına. Sokaklarda hayli insan vardı: kim gidärdi evä klisedän, kim taşıyardı panayırdan aar torbaları, genç aylelär düzülü örüyärdilär musaafirlää, uşakları tutarak koldan. » Читать далее

Gök beygirleri

Varmış bir adamın bir eri ekili darı. Şindi dadanêr ona üç beygir. Otlêêrlar o darıyı. Adamın da varmış üç oolu. Da şindi gider o büük oolu dolaşmaa darıyı. Da gelee bobasına da dee:

– Boba, sän bilirmisin, ani bu darıya dadanmış beygirlär. Otlêêrlar onu. Var mayız, belli,

ani beygir. Nesoy yapmaa da tutmaa onnarı?

– Nesoy? Gidin da bakın.

İi, alêê çocuk kauşunu da gidecek orıyı tutsun onnarı. Açan gider orıyı, durêr bu. Çalêr da uykusu geler çocuun. Uyyêêr bu.

Geler beygirlär, otlêêrlar da giderlär. Geler o sabaası ool evä da bobası sorêr:

– Näptın ba?

Bu da deer bobasına:

– İi, näptım? Gittim, durdum-durdum. Uykum geldi da uyudum. Hiç bişey görmedim. » Читать далее

Uzlaşma

Geçennerdä buluştum bir eski komuşumuzlan. Bän poçtadan çıkardım, o da geçärdi yoldan da tanıdı beni. Miti batü teklif etti, gidip, birerdä oturalım. Bän dä, çok düşünmedään, evallaa geldim, çünkü hiç düşünmedim, ani “oturmaa” dediynän, birär filcan buyurmaa annêêrlar. Benim aklımda sa busoy oturmak çay gibi bişey içmäklän baalı. Açan çok vakıt evdä yoksun, yabancılaşêrsın, kendin dä bunu annamadaan.

Meydanda bulduk usluca bir er, neredä yakışêr lafetmää. Miti batü çok sevinärdi, ani buluştuk. Küçüklüümdä biz bir maaledä yaşardık, sora onnar başka erä geçtilär, bän dä hep gurbetliktä gezdim, birtürlü görüşämärdik. Adam bir yandan annadardı kendi yaşamasını, o da uşaklarını başka memleketlerä yollamış, bän sandım – üürenmää, ama diilmiş üürenmää, işlemää, öbür yandan da bana soruşlarını sorardı. Soruşlarında ikidä-birdä sorardı:

– Da sän şindi ne olacan? » Читать далее

Bitki pazar

Mani bulü bitki vakıt pek prost uyuyardı. Türlü dertlär, angısınnar toplanmışlar etmiş yılın içindä, bir aar taş gibi falardılar onun kemiklerini. Kırk yıl çiftçilik hem sayısızlan gecelär, hepsi dä altı uşaan krivatçık başında, etişärdilär geridän. Pensiyada Mani bulü çoktandı artık, kuvedinä görä yapardı evdeki işleri, pazarlarda gidärdi kliseyä, slujbadan sora panayıra, avşam üstü dä çıkardı dernää komşuykalarlan, neredä üürenärdi küüyün en taazä yalannarını. Her cumertesi o gidärdi mezarlaa, neredä irmi yıl yatardı kocası hem yıl yıldan taa zeedelenärdi senselelär. Bölä geçärdi ihtiarlık. » Читать далее

1 2