Aleksandra Kristovanın yaratma kiyadı çıktı

Aleksandra Afansyevna Kristova duudu Avdarma küüyündä. Bitirdi İon Kränga adına pedagogika istitutunu. Büün yaşêêr Kongazçık küüyündä hem işleer Kongazçık şkolasında. Dokumentlerdä o kullanêr kocasının laabını (Yularcı), ama literaturada — kızlık laabını (Kristova).

Yazêr hem gagauz, hem rus dillerindä. Katıldı çok türlü yarışmalara Gagauziyada, Rusiyada hem başka erlerdä, angılarında ilk erleri kapladı. Onun peetleri, yazıları hem annatmaları çıktı gazetalarda hem jurnallarda.

2014-cü yılda Aleksandra Kristova katıldı «Hakikatın sesi» gazetasının redakţiyasına. 2017-ci yılda «Hakikatçıların sesi» toplumuna girdi bu gazetada çıkan onun seçilmiş yaratmaları.

«Cıvırliga türküsü» kiyadına girdi avtorun peetleri, annatmaları hem yazıları gagauz dilindä. İnsanın kulaana yalpak gelän bir dillän o yazdırêr gagauzların evelki yaşamaklarını, adetlerini, sıralarını, imeelerini. Gagauzlaa bu sevgi onda çekiler anasından — Varvara Kristovadan, angısının çaldıı türkülär hem maanilär dä var kiyadın içindä.

Tekstlerin redaktoru oldu peetçi hem lingvist Petri Çebotar, maketi yaptı Viktor Kopuşçu. Kultura bakannıı kararınnan kiyat 500 tayna olarak tiparlandı. Yakında Komratta kiyadın prezentaţiyası olacek.