Архивы автора: admin

Komratın büük sokaa Prezident Topal sokaa oldu

Kasım ayının 30-da Komrat muniţipal topluşu kendi kararınnan diiştirdi Komrat kasabasının büük sokaanın adını. Merkez sokaa verildi Gagauziyanın ilk prezidenti Stepan Topalın adı. Taa ileri büük sokak Leninin adınaydı.

Stepan Topal raametli oldu bu yılın ceviz ayının 28-dä. Taa ozaman geldi teklif onun adını vermää Komrat kasabasının büük sokaana. Komratta birkaç toplantı oldu bu teklif üzerinä. Kimisi kayıl oldu bu tekliflän, ama çok kişi onu istämedi kabletmää da karşı çıktı.

Stepan Topal oldu gagauzların ilk prezidenti zor yıllarda, açan gagauz halkı bütün dünneyä üüseltti sesini. Hem açan Gagauziyada vardı nicä büük kan da dökülsün. Ama ölä kişilär, nicä prezident Topal, korkmadılar Gagauziya için hem halk için durmaa bitkiyä kadar dooruluk, halkçılık hem usluluk poziţiyalarında. Gagauzları lääzım tutsunnan aklılarında bu insannarı hem onnardan örnek alsınnar.

«Aydınnık» CT azaları adından

Viktor Kopuşçu

Aklım geler başıma

Sakalım biyazıyêr,
Aklım geler başıma,
Ömürün dä yaklaşêr
Yaşı otuz yaşıma.

On yıla olsa dönmää
Onedinci yaşlara,
Deli kannan sevinnää
Gözlerä hem kaşlara.

On kalendarı yırtmaa,
On yaşı silip gözdän,
On adım geeri atmaa,
Näända yıl başlêêr güzdän.

 

 

» Читать далее

Yamık güz

Sarardı yapraklar, sarardı,
Yol yaza hem sıcaa kapandı.
Kısalêr aydınnık gün-gündän,
Ama hep bayılêrım güzdän.

O renkli resimi yazıldı,
Sansın büük bir usta kazandı.
Güz giindi rubayı tutmalık,
Giimdä boyalar kaarışık.

» Читать далее

Gagauz peetçisi Petri Moyse geçindi

Canavar ayının 6-da geçindi anılmış gagauz peetçisi Petri Moyse. Gagauz literaturası hem kulturası için büük bir kayıp. Raametlinin aylesinä hem yakınnarına sabur dileeriz.

Petri Moyse duudu Komratta 1952-ci yılda. Kıvrak hem büüleyän sesi için ona «gagauz Levitanı» denildi. İki peet kiyadı çıktı. Peetçi çok önem verärdi peetlerin kalitesinä, ama diil sayısına. Onun için dä onun pek çok peeti türkü oldu.

Peetçinin ikinci kiyadı çıktı 2016-cı yılda. «Özlä beni» adında kiyadın tirajı sade 300 taynaydı.

» Читать далее

Gagauz Respublikası ilk prezidenti Stepan Topal raametli oldu

Ceviz ayının 28-dä Komrat kasabasında raametli oldu Gagauz Respublikası ilk prezidenti Stepan Mihayloviç Topal.

Bitki aylar hasta hem yatalak olarak çok acı çekän prezidentimiz kalacek bizim hatırımızda nicä aydın bir politik, halkına izmet edän gagauz, sevgili aylä başı hem cana yakın insan.

Er üzündä zenginnik toplamayan, ama bütün kuvedini halka izmet için baaşlayan Stepan Topal gösterdi örnek büünkü hem gelecek gagauz politiklerinä.

Raametlinin eşi Raisa İvanovnanın hem bütün aylesinin kahırını pay ederiz hem dua ederiz, Allah afetsin kendi izmetkerini hem raamet versin onun canına.

«Aydınnık» cümnä topluluu başı

Sergi Kopuşçu

Bucak kızı

Kıvrak boylu, kara kaşlı,
Käämil suratça hem gözäl.
Kula tenni, incä üzlü,
Bucak kızı, sana helal!

O yanaklar – olmuş alma!
Yapêr para derin bakış.
Örüyüşü – şaşa kalmaa,
Sevärsä – o bir büük başış.

Läzımsa pala dokumaa –
Düzen oynêêr ellerindä.
Başlêêr kadınca oynamaa –
Kalêr halkın gözlerindä.

 

Taabet – oguzlardan kalma,
Bozkır kızı – kırı sever.
O çok işlär biler yapmaa,
Nedän dä tutunsa – olêr!

Yortu gündä – türkü çalêr,
İşlenirdä – salt çalışêr.
Avşamnarda horu oynêêr,
Oturmakta yapaa dider.

Çimen gibi eşil gözlü,
O lafları, kär nicä bal.
Gülär üzlü, yalpak sözlü.
Bucak kızı, sana helal!

Aleksandra Kristova

Resim Dimitri Savastinin

» Читать далее

Yahya Kemal Beyatlı Üsküptä peetlärlän anıldı

Türk literaturasında büük bir er kaplayan Yahya Kemal Beyatlı ölümünün 60-cı yılında memleketi olan Üsküp kasabasında anıldı.

MATÜSİTEB adlı cümnä topluluu Makedoniya Respublikası kultura bakannıının yardımınnan Yahya Kemal Beyatlıya adanmış bir peet avşamı tertipledi. Peet toplantısında Makedoniyadan, Türkiyadan, Azerbaycandan, Gagauz Erindän, İraktan, Bulgariyadan, Batı Frakiyadan hem Kosovadan katılımcılar bireri toplandı. Makedoniya Respublikası kultura bakanı Asaf Ademinin dä katıldıı hem sözünü türkçä hem arnautça söledii peet toplantısı Üsküp kasabasının türk çarşısında bulunan Sulu Handa yapıldı.

» Читать далее

Nicä bän Germaniyaya kazanca gittim

Doksanıncı yıllar pek kolay yıllar diildi, hepsi biler. İnsan, bıkıp umut etmää, ani evdä yaşamak doorulacek, biri-birinin ardına başladılar gitmää kazanca. Angısı Moskvaya, angısı Türkiyaya. Bän dä, ozamannar delikannı, ilkin gittim Ukrainaya kazanca. Odesaya yakın bir küüdä baa beklemää gittik, ani olsun birkaç kapeykacık. Çok para ödemäzdilär, ama ödeşärdilär terekäylän: kim vardı bizim küüdän birkaç kişi ‒ hepsimizä taa evä getirdiydilär bir büük maşina ekin. Geçti taa birkaç yıl, da oldu bu olay, angısı taa çok genişeltti benim gorizontumu hem zenginnetti delikannılık görgümü.

Bizim küüdän adamnar başladılar Germaniyaya kazanca gitmää, da bana teklif etti Ayran Vani bilä gidelim, deneyelim kısmetimizi. Nicä deniler, annaştık, plan kurduk ‒ işin yarısı hazır. Ayran varmış gittii taa ileri o taraflara, bän sä bir-iki kerä sade Moskvaya gittim işlemää, ne Germaniyayı gördüm, ne dillerini bilerim. Gideceenä, Ayran beni üüreder, ne yola alayım:

» Читать далее

1 2 3 29