Архивы автора: admin

Gagauziyada ikinci manastır kuruldu

ioan peyogluKüçük ayın 12-dä Moldovanın Doorusaltanarlı Klisesinin Sinodu (Moskva Patriarhiyası) sesledi Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin raportunu hem kararladı kurmaa Komratta Panaiya Allahıduuduranın İver ikonası adına karı manastırını.

Manastırın başına koyuldu monahinä Evfrosiniya Uzun. Ana Evfrosiniya Kongaz duumalı, onun için pek islää lafeder ana dilindä. Manastırın kurucusu da boba İoan Peyoglu gagauzça peet yazêr.

Bakmayarak ona, ani bu vakıt çıktı karar manastırı kurmaa, bu erdä monah yaşaması çoktan başladı. Evdä yapıldı klisä, slujbalar başladılar. Bir vakıt artık klisedä altı psalmalık (Sabaalık slujbasında okunan psaltırdan) okunêr gagauz dilindä. Popaz da kimi ekteniyaları (yalvarma) okuyêr gagauzça. İnsan yavaş-yavaş sınaşêr annaşılan hem ana dilindä dua etmää.

» Читать далее

Klisedä lääzım korunsun herbir halkın kulturası

Yakutiyadan gelän haberlerä görä bu halkın klisä yaşaması gittikçä ilerleer. 2011 yılda Yakutiya kafedrasına koyuldu episkop Roman Lukin, angısı beş yılda yaptı pek çok enilik Yakiya klisesindä. Açıldı din seminariyası hem adam manastırı, başladı tiparlanmaa eparhiya gazetası, soţial hem misioner yaşamak taa zeedelendi.

Sovetlerdä bütün Yakutiyada vardı sade bir klisä hem bir popaz, şindiysä düzüler eni kliselär hem üüretim merkezleri, yakut dilinä çeviriler din kiyatları, ilerlediler terminologiya hem dil. Episkop Roman, angısı geçennerdä arhiepiskop oldu, yakından ilgilener çeviri komisiyasınnan, angısı Bibliyayı çevirän institutlan (Moskva) barabar işleer din çevirileri uurunda.

Yakutlar pek benzeer gagauzlara, onnar da lafeder türk dillerinin birindä, onnarın çoyu hristian, ama var başka dindän dä. Hristiannarın arasında da başka konfesiyalılar var. Ama onnarın kısmeti, ani onnarın klisesindä var bölä boba hem önderci, angısının canı acıyêr diil sade insannarın ruhları için, ama kulturası için dä.

» Читать далее

Monah Kosmas Gagauzmedia programasında

başka

Amerikalı monah Kosmas Şarţ Canavar ayından beeri Komratta yaşêr. Gagauzça lafedän monaha şaşêr hem komratlılar, hem Gagauziyanın başka erlerindän insannar da, kim işider bu adam için. Ne için boba Kosmas üürendi gagauz dilini? Nasıl tanıdı gagauzları? Angı sebeplän geldi Gagauz Erinä? Bunnarın cuvaplarını üürendi Ekaterina Jekova.

Kaynak: http://gagauzmedia.md/

Boba İoan Peyoglu: Bu dünnedä metinneyelim kendi dilimizdä Allahı

 Diil çoktan Moldova mitropoliyasının Sinodu kararladı açmaa Komratta Panaiya Allahıduuduran adına karı manastırını. Bu manastırı kendi evindä birkaç yıl geer kurdu shiarhimandrit İoan Peyoglu, angısı oldu bu manastırın canda bobası (duhovnik). 2014 yılda boba İoanın gagauzça peet kiyadı tiparlandı. İlerlederäk sizi tanıştırmaa meraklı insannarlan, teklif ederiz okuyasınız bu käämil adamnan sözleşmemizi.

– Zaman hayır olsun, saygılı boba İoan!  Bileriz, ani diil çoktan, 2014 yılda, çıktı “Günnär yıla benzeer” adında sizin kiyadınız peetlärlän. Siz yardım edersiniz hazırlamaa gagauz dilindä klisä slujbalarını. “Hakikatın sesi” gazetasında da tiparlandı peetleriniz. Bu ilk kiyadınız peetlärlän. Neçin gagauz dilindä? Ama, deyelim, diil rus dilindä? » Читать далее

Olinin kuşçaazı

Olicik geldi şkoladan da, diişip rubalarını, başladı oynamaa kapunun önündä. Sora o girdi başçaya da başladı siiretmää çiçekleri. Hederlez ayının ortasında havalar sıcaktı, açtı çoktan hepsi çiçeklär başçada. Kızçaaz diiyärdi ellerinnän büük kırmızı, sarı, pembä laalelerä, kadifä altıncıklara, türlü renktä zümbüllerä. O pek şaşardı bu gözellää, kokardı çiçekleri. Aulların üstündä,  toplanıp sürücük, şen cıvırdardı kuşlar. Olicik kendisi dä pek şendi:  yalpak güneş yısıdardı onun suradını, başçanın  çiçekleri  pek gözäl kokardılar – onun içi doluydu sevinmeliklän. Uşak, güleräk, dolanardı çiçeklerin arasında, seslärdi kuşların cıvırdamasını.

» Читать далее

«Hakikatın sesi» okuyucuları Kongazçıktan

                  Saygılı Viktor Kopuşçu!

Sizä danışêr Kongazçık gimnaziyasının üürenicileri 8-9 klaslardan. Biz pek severiz “Hakikatın sesi” gazetasını. Biz bu gazetadan annêêrız çok islää işlär bizim gagauzlar için, adetlär için, inan için, ne olêr bizim Gagauziyada halk yortularında. Gazetada var çok meraklı annatmalar, şiirlär, angıları bizi üüreder taa ii ürekli olmaa, sevmää bizim ana dilimizi, istoriyamızı hem  kulturamızı, Vatanımızı. Sizin gazetanız terbiyeder bizdä sevgi kendi erimizä, biz üüreneriz çok eni laflar da ilerlederiz gagauz dilindä bilgilerimizi. » Читать далее

Dialog

Klisä aulunda iki karı oturardılar skemnedä. Hava güneşliydi. Klisä kapuları açıktı. Gözäl seslär durup-durup işidilärdi oradan. Klisedä steonoz olardılar iki-üç genç çift. Karılar geldilär avşam  slujbasına da beklärdilär gençlär steonoz olsunnar da çıksınnar. Düün musaafirlerindän kızçaazlar, giimni gözäl rubalarlan, kaçınardılar dışarda.

– Of, of, of! Bilersin mi, ki antihristin günneri yakın, – dedi birisi, – siirettin mi haberleri? Cenk, cenk, hep – cenk! Nekadar insan öler! Ne olȇr dünnedä? Nereyi gideriz? Karannık mı günnär geler? Şindicik antihrist  gelecek!

» Читать далее

1 23 24 25 26 27