Архивы автора: admin

Onnarın da var hakı insancasına yaşamaa

Bizim maaledä yaşêêr iki yaşlı karı, Tudorka bulü hem Marinka bulü. Elbetki, onnar bana görä yaşlı sayılêr, ama, deyelim, aşaakı maaledän doksan yaşında Mita babu onnarı hiç yaşlı saymêêr. Hem herkerä, açan görer onnarı bastonnan, tühlanarak, deer:
‒ Ayıp! Genç karılar baston ellerinä almışlar. Bän onnarın yaşında elimdän kazmayı brakmazdım, ‒ hem doorusu da, ani Mita babu seksän yaşına kadar kolhozda işledi, o ihtiarlar brigadasının brigadiriydi, ‒ diil ani bastonnan gezeyim. Utanardım aul içindä dä elimä almaa.

» Читать далее

Mihail Çakirin duuma günü Kurçuda kutlandı

Kurçuda Gagauz kulturası merkezindä gagauz popazı hem aydınnadıcısı Ay-Boba Mihail Çakirin duuma günü kutlandı. Merkezin başı Olga Kulaksızın yaptıı dersä katıldı Kurçu şkolasının üürenicileri. Gagauziyada Mihail Çakirin duuma günü hem Ana dili yortusu kutlanêr çiçek ayının 27-dä.

 

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı


Gagauz dili yortusu ‘Yaşa, Ana dilim’ okulumuzda geçti gözäl, katıldı hepsi üürenicilär hem üüredicilär. Uşaklar pek gözäl hepsini annatılar, oynadılar, çaldılar. Gösterdilär büük sevgi gagauz dilinä. Yortumuza geldi saygılı Pötr Afanasyeviç Çebotar. Onun yaratmaları öttü sţenadan. Hepsi bayılardı gülmää Hoca Nastradinin fıkralarına. Yazıcıylan oldu bir meraklı dialog. Yaşa, dilim, hem sayıl hergün.

Ne beklemää yaşamaktan

Ne beklemää yaşamaktan,
Açan onu biz geçireriz
Kaçınmakta, hep alatlêêrız,
Korkêrız sert karannıktan.

Kısa bizim yaşamamız,
Biz yarışamêêrız vakıtlan.
İlerlemää, geeri bakıpta,
Hiç diil dooru hem faydasız.

 

Yaşamamız geeri dönmäz,
İhtiar adam da genç olmaz,
Ama gençlär hep ihtiarlêêrlar.

Yaşamayı koruyannar,
Kim seviner, ani o var,
Vakıdını ii kullanêrlar.

 

Viktor Franjev

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular!

Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial hem şedevra yaratmalar. Öbür taraftan da istämeerim gömülü kalsınnar kompyuterin hard diskindä. Aalemdän dä para istemää, kiyadı tiparlmaa deyni istämeerim. Nezamansa, zeedä param olduynan, ya da biri istärsä parasını harcamaa bu işä, bekim, kiyadın tiparlanmış versiyası da yayınnanacek. Okuyannar şindilik bölä okusun.

Bekim, sölenmesi zeedä olacek, ama bilmeyennär var nicä olsun. İzinsiz material almaa da başka erdä kullanmaa etika kurallarına karşıdır. Kiyadı var nicä açmaa bu linktän ya aşaadakı pençeredä.

Avtor

gevrek_peetlär

«Kadem kaynaa» — 1970-ci yıllarda gagauzların yaşamasını gösterän roman

Komratta P. Draganov adına regional bibliotekada tanıdıldı gagauz yazıcısı hem peetçisi Mariya Mercankanın eni kiyadı. «Kadem kaynaa» adlı roman annadêr, nicä yaşardı gagauzlar 1970-ci yılların ikinci yarısında Beşalma küüyündä.

Avtor sayêr, ani o vakıtlar en usluydu hem bereketliydi. Romanda gösteriler, nasıl gagauzlar yaşadardılar gagauzluunu sovet rejimindä.

» Читать далее

Üz bin evroluk dil

Sıradan bir yaz sabaasıydı. İş başına geçtiynän, ilkin, dedim, internet poçtamı kontrol edeyim, çünkü iki gün erimdä diildim, bekim, biri yazmıştı. Bir-iki gündä çok bakılmadık mesaj toplanmıştı ama, spam mesajların arasında meraklı işlär dä vardı. Birär-birär başladım açmaa… Pıı, neredän-nereyi bu teklif yaamuru, şindiyädän bölä hiç olmadı. Biri teklif eder özel gagauzça kurs vereyim; öbürü sorêr, var mı gagauzça üüredän ders kiyadı; taa öbürü yalvarêr bölä bir ders kiyadı yazayım, da onnar tiparlayacek. Bu üçüncüsünün soyadı meraklandırdı beni, sansın, bilinir bir laab. Osa deputatmış! Bölä duruma ilk kerä yaşamamda düştüm, deputat isteer gagauz dilindä kiyat! Acaba biri şaka mı yapêr? Büünkü tehnologiyalarlan ne istärsän var nicä çevirmää.

» Читать далее

1 2 3 4 5 29