Архивы автора: admin

Neyi annadêr eski patret?

Aldım elimä küçücük, sarı, köşecii kopuk, kertikli kenarli bir eski patret. Şaşêrım ilkin ona, ani ozaman gerciklärmişlär patretleri, kenarlarını kertikli yaparmışlar. Kaç kerä oldu bakêrım ona, bakêrım o sevgili suratlara da aklıma getirerim o çoktankı vakıtları, irminci asirin altmışıncı yıllarının çeketmesini. Elli üç yıl geeri. Patrettä benim Tanas bakam 42 yaşında,  Varvara mamum 41 yaşında, büük kakularım Nadi ‒ 11 yaşında, Nasti ‒ 6 yaşında, Simu batüm 9 yaşında hem bän 3 yaşında. Vardı taa büük batüm ‒ Miti ‒ irmi yaşında, ama o taman armatadaydı bu vakıtlarda, küçük kızkardaşım da taa yoktu bu dünnedä.

» Читать далее

Soruş

 Sokakta bir adam dün bana yaklaştı

Da dedi: “Canabin, annamaa savaştım,

Kimim bän bu kısa ömürlü dünnedä.

Bir cuvap geçirämedim bilä elä.

Hiç olmaz mı bana sän veräsin yardım?”

Ozaman bän kolay durumu ayırdım

» Читать далее

Adetçä gagauz kıvırması

Dediynän “kıvırma” (birazı deer “kıırma” ya da “kıvırtma”) gözlerin önündä peydalanêr kertikli sini kızarılmış, sıcak buulu, ölä gözäl bir kokuylan plaçinta, ani hemen akêr ligaların. Maasul imeelii var hepsi milletlerdä, ama birisindä dä yok bölä özel, diil zor yapılan hamurdan imeelik. Bu eski, asirlerin dibindän gelän, bir fasıl imäk yaratması. Gagauzlar kim ne taa o vakıttan, nicä başladılar yazmaa pazı, getirdilär sofraya “kıvırmayı”. Siz vardır mı hesapaldıınız, nicä ihtiar gagauz karıları yazêrlar pazıyı kıvırmaya deyni tombarlak sofrada? Oturup bir küçük skemneciktä, alıp elinä bir parça hamur hem oklavayı, ölä hızlı, becerikli, usta gibi yayêrlar pazıyı – “hış-hış-hış”, hızlı döner-kayêr oklava, gözlerin etiştirämeer oklavanın ardına gezmää. Ellär otakım çabucak dönerlär, ani hiç annamêêrsın, nezaman pazı olêr büük, nicä sofra. Parmaklar hışım gibi döner oklavaylan bilä, yayarak pazıyı. Büük ustalar, pazı taa da incecik olsun deyni, iki ellän atêrlar pazıyı havaya yukarı dooru, yukarda gereräk onu. Pazı olêr incä, nicä yaprak, sıymêêr sofraya, sarkêr kenarlarından. Bu en büük durum pazıda – incecik olmaa, zerä o kıvırmanın özelii! İncecik kıvırma islää hem hızlı pişer, kızarêr, olêr gevrek. Ama pazı kalın yazılarsa – ozaman içi pişmeer nicä lääzım, kalêr çiilicä. “Bölä kıvırmaylan yakışêr tıkanmaa, büüyer aazında”, ‒ tühlanêr o, kim razgeler bölä kıvırmaya.

» Читать далее

Sarfoşluktan ayıklaa IV: esirlik hem düşkünnük basamakları ‒ nasıl alkogolizma gelișer

İlerlederiz «Sarfoşluktan ayıklaa» rubrikamızı da paylaşêrız sizinnän Deli Yorginin yazısını basamaklar için. Taa ileri o boba Kosmasa üç intervyu verdi (1, 2, 3).

Saygılı okuyucular, saburlu olunuz benimnän. Söledim, ani yazacam bu yazıları, ama halizdän diilim islää avtor. Onnar olmayacek literatura yaratmaları, ama yazacam üreemdän.

» Читать далее

Güz attı benizini

Tä genä güz attı benezini,

Makarki dün renklärlän bayılardı.

Poyraz lüzgär, pek sert hem karezli,

Gercik o rubalarını  paralardı.

 

Üfkäylän koparardı dalları,

Yaprakları tepä-tepä yıvardı,

Erä koolardı  suuk  yamurları,

Bütün gecä vıjlardı hem baarardı.

 

» Читать далее

Adetçä gagauz kaurması

«Hakikatın sesi» gazetasında yayınnanda Aleksandra Kristovanın «Adetçä gagauz sarması» yazısı, angısını pek çok okuyucumuz beendi. Onnarın yalvarmaları üzerinä yazıldı taa bir yazı — bu sefer kaurma için. Buyurun okuyun, layklayın, paylaşın.

***

Gagauzların adetçä halk imeklerinin arasında kaurma durêr birinci erdä. O diil salt gagauz imeesi – o bir cannı adet! O adet kalmış taa bizim evelki dedelerimizdän, ani kaurmayı Bucaan kırlarında en ilkin başlamışlar yapmaa, aç ölmemää deyni. Kaurma çok dayanêr, tok tutêr, kuvet verer. Kaurulmuş yaanıları, sarıp bişeyä, er içinä dä gömärmişlär, bozulmasınnar  deyni. Taa o zamannardan kaurma oldu gagauzlarda bir adetçä imäk, kapladı sofrada “üst köşeyi”, onsuz geçmeer bir dä sıra, bir dä konuşka, bir dä yortu. Tradiţiyalara görä kaurma Bucak gagauzlarında olêr salt taazä yanıdan. Bu imeeyä yakışêr kuzu, koyun, keçi, domuz, sıır, tavşam yanısı. Ama düünnerdä, kumatriyalarda, kalendar yortularında, pomanalarda taa sık kaurma olêr koyun yaanısından, zerä o en datlı, ilin, saalına dokunmayan bir yaanı.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı

Canavar ayının 17-dä Komratta Atatürk bibliotekasında «Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı. Topluma girdi 13 kişinin yaratmaları, angıları tiparlandı «Hakikatın sesi» gazetasının 1-34 nomerlerindä. Toplumu açêr hazırlayan Viktor Kopuşçunun önsözü, ondan sora geler ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä sözü, angısı okunêr her Paskellä liturgiyasında. Çeviri yapıldı 2008-ci yılda, anılmış türkolog Lüdmila Pokrovskaya çeviriyi pek beendiydi.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» Komratta işidilecek

«Hakikatın sesi» gazetasında çıkan 13 yazıcının hem peetçinin yaratmaları bir kiyatta tiparlandı.

«Hakikatçıların sesi» toplumunu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası.

Kiyat tanıdılacek Komratta canavar ayının 17-dä (pazertesi) Atatürk bibliotekasında saat 11.

Tanıtıma teklif ediler hepsi, kim sever gagauz literaturasını, meraklanêr eni yaratmalarlan hem isteer hakikatçıların sesini işitmää hem bu kiyadı edinmää. Kiyadın tirajı sınırlı — sade 200 tayna.

1 2 3 4 5 25