Büük yortuların troparları hem kondakları

Paskellä. Hristosun Dirilmesi

tropar

Hristos dirildi ölülerdän, ölümü ölümnän basıp hem mezarda olannara ömür baaşlayıp.

kondak

Mezarda gömüldün Sän, Ölümsüz, ama yok ettin cendemin kuvedini hem, enseyici olarak, dirildin, ey, Hristos Allah. Miru götürän karıları selämnän karşıladın hem apostollarına selemet verdin. Sän hepsi ölülerä dirilmäk baaşlêêrsın.

Kolada. Hristosun Duuması

tropar

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin duuman bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, zerä ondan aşırı yıldızçılar yıldızdan üürendilär Sana, hakikat güneşinä, baş iiltmää hem Seni, yukardan duumuşu, tanımaa. Ey, Saabi, şükür Sana.

kondak

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer. Angellär çobannarlan barabar metinneerlär, yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, zerä bizim için duudu küçük Evlat, Daymalı Allah.

Hristosun Vaatiz Olması

tropar

Ey, Saabi, Sän Yordanda vaatiz olarkan, Üçlüyä baş iiltmäk açıklandı, zerä Bobanın sesi, “Sevgili Oolum” deyeräk, Senin için tanıklık edärdi, hem guguş süretindä Duh o sesin dooruluunu gösterärdi. Ey, Hristos Allah, Sän geldin hem dünneyi aydınnatın, şükür Sana!

kondak

Bütün dünneyä bu gün açıklandın, ey, Saabi, hem Senin aydınnıın aydınnattı bizi, Seni, tanıyarak, metinnemää: “Açılıp geldin, kauşmak Aydınnık!”.

Hristosun Karşılanması

tropar

Ey, bereketli Allahıduuduran Kız, sevin, zerä sendän duudu hakikat güneşi Hristos, bizim Allahımız, Angısı karannıkta olannarı aydınnadêr. Sän dä şennen, dooru olan ihtiar, ani kucaana aldın bizä dirilmäk baaşlayan cannarımızın Kurtarıcısını.

kondak

İlkin Kızın karnısını Kendi duumannan ayozladın hem, nicä düşärdi, Simeonun ellerini ii sözledin, şindi dä bizi kurtardın, ey, Hristos Allah. Ama cenktä olan dünneyi uslandır hem sevdiin insannarı kuvetlä, yalnız İnsansevän.

Panaiyanın İi Haber Kabletmesi

tropar

Bu gün bizim kurtuluşumuzun çeketmesi hem evelki saklılıın açılması, Allahın Oolu Kızın Oolu olêr, hem Gavriil bereketi haberleer. Biz dä onunnan barabar Panaiyaya çaaralım: “Bereketli olan, sevin, Saabi seniinän!”.

kondak

Sana, ensenmäz asker başına, kötülerdän kurtulan senin izmetkerlerin ensemäk hem şükür etmäk çalgılarını çalêrız, ey, Allahıduuduran. Sän, angısında var ensenmäz kuvet, herbir beladan kurtar bizi, ki üüsek sesedelim Sana: “Sevin, ey, gelinniksiz gelin!”

Süüt pazarı. Hristosun İerusalimä Girmesi

tropar

Senin zeetlerindän ileri, hepsinin dirilmesinin nışanı olarak, Lazarı ölülerdän dirilttin, ey, Hristos Allah. Biz dä, elindä sevinmäk nışannarını tutan uşaklar gibi, Sana, ölümü enseyenä, çaarêrız: “Göklerdä osanna! İisözlüdür Saabinin adına Gelän!”

tropar

Ey, Hristos Allah, vaatizliktä Seninnän barabar gömülüp, Senin dirilmännän ölümsüz ömürä kauştuk. Bu üzerä, metinneyeräk, çalêrız: “Göklerdä osanna! İisözlüdür Saabinin adına Gelän!”

kondak

Ey, Hristos Allah, göklerdä skemnedä oturdun hem erdä eşektä yolculuk ettin, angellerin hem uşakların türkülerini kablettin, angıları Sana çaarardı: “İisözlüysün, Adama çaarmaa Gidän!”

Hristosun Gökä Çıkması

tropar

Ey, Hristos, bizim Allahımız, saltanatlan gökä çıktın, üürenicilerini sevindirip, açan adadın onnara Ayoz Duhun gelmesini. İisözlemännän onnarı inandırdın, ani Sänsin Allahın Oolu, dünnenin Kurtarıcısı.

kondak

Bizim için mukayetlii tamannayıp hem erdekileri göktekilerä birleştirip, saltanatlan gökä çıktın, ey, Hristos, bizim Allahımız. Hiç uzaklaşmadın, ama barabar kaldın, Seni sevennerä deyeräk: “Bän sizinnän barabar, kimsey sizä karşı durmaz!”

Elligünnük. Ayoz Duhun İnmesi

tropar

İisözlüysün Sän, Hristos, bizim Allahımız, Ani balıkçıları aarif yaptın, Ayoz Duhu onnara yollayıp, hem onnardan aşırı bütün dünneyä zapçı oldun. Ey, İnsansevici, şükür Sana.

kondak

Açan Yukardakı, inip, dilleri karıştırdı, halkları ayırdı, açan sa ateşli yalınnarı daattı, hepsini birlik olmaa sımarladı. Bu üzerä biz bir sestä Cümnedänayoz Duhu saltanatlêêrız.

Hristosun Simasının Diişilmesi

tropar

Ey, Hristos Allah, bayırda simanı diiştirdin, gösterip üürenicilerinä Senin saltanatını nekadar göräbilärdilär, ko Panaiyanın dualarınnan bizä dä, günahkerlerä, daymalı aydınnıın şılasın. Ey, aydınnık verici, şükür Sana!

kondak

Bayırda simanı diiştirdin, ey, Hristos Allah, üürenicilerin Senin saltanatını gördü nekadar göräbilärdilär, açan Seni gerilmiş göreceklär, annasınnar, ani istediinnän gerildin, hem dünneyä haberlesinnär, ani Sänsin hakına Bobanın şılaması.

Panaiyanın Geçinmesi

tropar

Ey, Allahıduuduran, duudurmakta kızlıını korudun hem, geçindiynän, dünneyi brakmadın. Ömürä kauştun Ömürün Anası olarak, dualarınnan ölümdän kurtarêrsın bizim cannarımızı.

kondak

Dukmaksız dua edän Panaiyayı hem bizim için yalvaran diişilmäz umudu mezar hem ölüm tutamadı, zerä nicä Ömürün Anasını onu ömürä kauşturdu dayma kızlık karnısına Erleşän.

Panaiyanın Duuması

tropar

Ey, Allahıduuduran, senin duuman bütün dünneyä sevinmelik haberledi, zerä sendän duudu dooruluuk güneşi Hristos, bizim Allahımız. O, betvayı yok edip, bizä iisözlemäk verdi hem, ölümü yıkıp, daymalı ömür baaşladı.

kondak

Uşakları olmayan İoakim hem Anna utanmaktan, Adam hem Eva da ölümdän kurtuldular, açan sän duudun, ey, Lekesiz. Günahlar için kabaattan kurtulan halkın da bunu kutlêêr hem sana çaarêr: “Uşaa olmayan duudurêr Panaiyayı hem bizim Ömürümüzün Anasını!”

Hristosun Stavrozunun Bulunması

tropar

Ey, Saabi, kurtar Senin insannarını hem iisözlä Senin varlıını, duşmannarın üstünä ensemäk baaşlayarak hem Senin stavrozunnan memleketi koruyarak.

kondak

İstediinnän stavroza çıkan, ey, Hristos Allah, Senin adını taşıyan eni halkına hayırını baaşla. Senin kuvedinnän bizi sevindir, duşmannarın üstünä ensemäk baaşlayarak, kimä verdin Senin selemet silähını ‒ esnemäk nışanını.

Panaiyanın Kliseyä Getirilmesi

tropar

Bu gün Allahın hayırlıının çeketmesi hem insanın kurtuluşunun haberlenmesi: Kız Allahın evindä kendisini açıklêêr hem hepsinä Hristosu ilerdän haberleer. Biz dä ona üüsek seslän deyelim: “Sevin, Kurucunun mukayetliinin tamannanması!”

kondak

Kurtarıcının pek pak evi, çok hatırlı oda hem Kız, Allah saltanatının ayoz haznesi bu gün Allahın evinä getiriler, hem kendisinnän bilä Ayoz Duhun bereketini getirer. Allahın angelleri onu metinneer: “Odur gökteki çadır!”

Çevirdi Viktor Kopuşçu

Fikirlerinizi hem tekliflerinizi var nicä yollayasınız kopusciuv@mail.ru adresinä.