Архивы рубрики: Biblioteka

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular!

Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial hem şedevra yaratmalar. Öbür taraftan da istämeerim gömülü kalsınnar kompyuterin hard diskindä. Aalemdän dä para istemää, kiyadı tiparlmaa deyni istämeerim. Nezamansa, zeedä param olduynan, ya da biri istärsä parasını harcamaa bu işä, bekim, kiyadın tiparlanmış versiyası da yayınnanacek. Okuyannar şindilik bölä okusun.

Bekim, sölenmesi zeedä olacek, ama bilmeyennär var nicä olsun. İzinsiz material almaa da başka erdä kullanmaa etika kurallarına karşıdır. Kiyadı var nicä açmaa bu linktän ya aşaadakı pençeredä.

Avtor

gevrek_peetlär

Hakikatçıların sesi. — Komrat, 2017

Halk bibliotekası:

2. Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu / «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırlayan: Viktor Kopuşçu. – Komrat: S. n., 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 188 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 3).

200 ex.

ISBN 978-9975-53-874-9.

821.512.165(478)-82

H 16

Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan.

Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz dilinä, angısı olacek Ay-Bobanın çevirisindän taa uygun hem yakışıklı klisä kullanımı için, «Saatlar» tekstinin tiparlanmasında eni çeviri kullanılacek.

Yalvarêrız, ulaştırasınız bu tekstleri Gagauziyada izmet edän popazlara, diakonnara, daskallara hem klisä okuyucularına. Bekleeriz, ani gagauzça dua etmää isteyennär okuyaceklar teksti da kendi fikirlerini bizä bildireceklär; e-mail: kopusciuv@mail.ru (Times New Roman, 12, sıra arası interval 1,5).

«Saatlar» tekstleri aprobaţiya için internet sayfamızda yayınnandı Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin izininnän.

«SAATLAR» latin grafikasında.

«Саатлар» кирил графикасында.

Tekstlerin hakları «Aydınnık» CT baalı. Satış için kopiya yapılamaz.

Oglan masal okuyêr-1. — Komrat, 2016

Halk bibliotekası:

2. Gagauz çocuu Oglan / ‘‘Aydınnık’’ kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırladı:Viktor Kopuşçu; resimci: Olga Stamova-Kuleva. – Komrat: S.n., 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 54 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 2) (Oglan masal okuyêr, ISBN 978-9975-53-682-0; 1).
1500 ex.
ISBN 978-9975-53-680-6.
821.512.165(478)-93
G 13

«Hakikatın sesi» gazetasının arhivi

«Hakikatın sesi» sayılêr ilk gagauz dilindä çıkan periodika. 1907-ci yılda Ay-Boba Mihail Çakirin (1861-1938) yalvarmasına görä hem episkop Vladimir Sеnkovskiyin raportu üzerinä Sankt-Peterburgta Sinod verdi izin Kişinövda bulunan Hristosun Duuması adına doorusaltanatlı kardaşlaa tiparlamaa gagauz dilindä can için faydalı kiyat, broşura hem yaprak. Bu zamandan başladı çıkmaa «Hakikatın sesi» misioner yapraa, angısını hazırlardı bu yayınnarın ţenzoru protoierey Mihail Çakir. Şindiyä kadar bilinmeer, kaç nomer hem nezaman çıktı, ama biliner, ani «Hakikatın sesi» çıktı ilkin kiril grafikasında, Besarabiya Rumıniyaya geçtiktän sora da latin grafikasında. 2014-cü yılda «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu kararladı enidän çıkarmaa «Hakikatın sesi» gazetasını. 2014-cü yılda çıktı üç nomer, dördüncü nomeri çıktı 2015-ci yılın büük ayında, beşincisi — sürmäk ayında. 2015-ci yılın sürmäk ayından beeri gazeta çıkêr her ay.

Baş redaktor: Viktor Kopuşçu

Gazetanın ARHİVİ