Архивы рубрики: Galereya

Gagauz kultura merkezi «Aydınnıktan» kiyat kabletti

Orak ayının 13-dä «Aydınnık» CT adından Kurçudaki Ukraina gagauzlarının Kultura merkezi kabletti «Hakikatın sesi» kiyatlarını hem «Masal kutusunu», angısını çıkardı TİKA.

«Hakikatın sesi» toplumuna girdi gagauz yazıcıların hem peetçilerin eni yaratlamaları, angıları taa ileri tiparlandıydı «Hakikatın sesi» gazetasında. Kiyatlar daadılacek gagauz küülerinin bibliotekalarına.

» Читать далее

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat Güneşinä, baş iiltmää/ hem Seni, yukardan Duumuşu, tanımaa. // Ey, Saabi, şükür Sana.

Kolada kondaa, 3-cü ses

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, / toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer; / angellär çobannarlan barabar metinneerlär, / yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, / zerä bizim için duudu küçük Evlat, // Daymalı Allah.

«Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı

Canavar ayının 17-dä Komratta Atatürk bibliotekasında «Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı. Topluma girdi 13 kişinin yaratmaları, angıları tiparlandı «Hakikatın sesi» gazetasının 1-34 nomerlerindä. Toplumu açêr hazırlayan Viktor Kopuşçunun önsözü, ondan sora geler ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä sözü, angısı okunêr her Paskellä liturgiyasında. Çeviri yapıldı 2008-ci yılda, anılmış türkolog Lüdmila Pokrovskaya çeviriyi pek beendiydi.

» Читать далее

Saabinin Simasının Diişilmesi adına Komrat klisesinin kurbanı

Harman ayının 19-da, açan klisä kutlêêr Saabinin Simasının Diişilmesi yortusunu Gagauziyada da kutlanêr Gagauz Respublikasının kuruluş günü, Komrat klisesi kurbanını kutladı.

Sabaalendän insannar başladılar kurmaa masaları büük stavrozun yanında, liturgiyadan sora ayozlamaa meyvaları hem toplanmaa sofranın dolayında deyni. Bu stavtoz koyuldu 2012 yılda o erä, neredä olacek büük kafedral — Saabinin Simasının Diişilmesi adına.

Liturgiyanın önündä klisedä yapıldı küçük ayazma. İnsannarın çoyu liturgiyada aldı komka, nedän sora dua devam etti dışarda — ayozlandı meyvalar hem iisözlendi sofra. Duaya katıldı Dizgincä küüyündän hem Komrattan popazlar Vasili Platon hem Födor Karabacak.

Saabinin Simasının Diişilmesi adına cümnenin başı popaz Sergi Kopuşçu kutladı hepsini klisenin kurban yortusunnan. Bu gün klisedä duyulardı dostluk hem açık üreklilik atmosferası, bekim, ondan, ani slujbada yoktu politikacılar mı, kim bilsin.

» Читать далее

“Yaz motivleri” – Komratta resim sergisi

Harman ayının birindä Atatürk adına Komrat bibliotekasında açıldı Praskovya Bejenarın hem Vera Jekovanın resim sergisi.

Praskovya Bejenar artık üçüncü kerä kendi resimnerini sergileer Atatürk bibliotekasında, o pay alêr Gagauziya resimcilär birliinin sergilerindä dä. Bu sergidä resimci sergiledi natürmortları hem peyzajları, angılarında kullanıldı yaalı boya, akvarel hem başka tehnika.

» Читать далее

Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz dilinin kullanılması hem kurtarılması için. Diil çoktan GHT üç deputatı teklif ettilär hazırlamaa hem kabletmää gagauz dilinin kurtarılması için maasuz bir kanon. Uşak başçaları lääzım mı geçsin gagauz dilinä? Angı derslär şkolada olsun gagauzça? Nasıl hazırlmaa eterli sayıda kiyat, interaktiv material hem video material uşaklara deyni? Bu soruşlar genä kaldırılêr, ama bu proţesä artık katıldı Halk Topluşu deputatları da.

Gagauz literaturasında eni roman: «Bozbey tamızlıı»

P. Draganov adına Komrat bölgä bibliotekasında Mariya Kösenin «Bozbey tamızlıı» kiyadı tanıdıldı. Prezentaţiyaya katıldı Moldova parlamenti deputatı F. Gagauz, Kultura hem turizma bakannı başı M. Semönova, Valkaneş primarı V. Petrioglu, yazıcılar hem literatura meraklıları.

Avtor söledi, ani altı yıl işlemiş bu romanın üzerinä, angısı annadêr 1940-cı yılların bitkisi hem 1950-cilerin çeketmesi için. » Читать далее

Protoierey Dimitri Çakir için kiyadın tanıtımı

Büük ayın 24-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında geçti V. Kopuşçunun “Protoierey Dimitri Çakir: güdücü hem aydınnadıcı” kiyadının tanıtımı. Prezentaţiyaya katıldı Gagauz Respublikasının prezidenti Stepan Topal, Bilim-aaraştırma merkezi başı Petri Paşalı, aaraştırmacılar, genç yazıcılar, cümnä aktivistleri, jurnalistlär, muzey hem biblioteka zaametçileri. Toplantıyı götürdü Gagauziya Kultura hem turizma bakannıının zaametçisi Evgeniya Lülenova. » Читать далее

Genç yazıcılar Avdarmada buluştular

Küçük ayın birindä Avdarmada Genç gagauz yazıcılar birlii CT azaları toplandı. Bu birlik işleer üç yıldan zeedä, da bu vakıtta kimi azaları evlendi dä, ana-boba da oldu. Evli azaların eşleri dä toplantıda pay aldı, ani yaradıcı eşinin yanında olmaa hem dä öbür azalarlan tanışmaa, gagauzça peet seslemää. Ne yazık, ani azalarımızdan pek çoyu katılamadı bu tatlı laflı buluşmaya, angısı geçti Avdarmanın gözäl restoranında.

Toplantının başında Genç yazıcılar birlii başı Alla Büük teklif etti bu yıl geçirilsin bir yaratma yarışması üürenicilerin arasında gagauz dilindä, ani uşaklara unutturmayalım dilimizi hem çekelim onnarı yaradıcılaa. Hepsi kayıl oldu bu fikirlän, kararlandı taa sora hazırlamaa kuralları, belli etmää temayı hem bildirmää şkolalara hem cümneyä yarışmanın başlamasını. » Читать далее

1 2 3