Архивы рубрики: Video

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat Güneşinä, baş iiltmää/ hem Seni, yukardan Duumuşu, tanımaa. // Ey, Saabi, şükür Sana.

Kolada kondaa, 3-cü ses

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, / toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer; / angellär çobannarlan barabar metinneerlär, / yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, / zerä bizim için duudu küçük Evlat, // Daymalı Allah.

Saabinin Simasının Diişilmesi adına Komrat klisesinin kurbanı

Harman ayının 19-da, açan klisä kutlêêr Saabinin Simasının Diişilmesi yortusunu Gagauziyada da kutlanêr Gagauz Respublikasının kuruluş günü, Komrat klisesi kurbanını kutladı.

Sabaalendän insannar başladılar kurmaa masaları büük stavrozun yanında, liturgiyadan sora ayozlamaa meyvaları hem toplanmaa sofranın dolayında deyni. Bu stavtoz koyuldu 2012 yılda o erä, neredä olacek büük kafedral — Saabinin Simasının Diişilmesi adına.

Liturgiyanın önündä klisedä yapıldı küçük ayazma. İnsannarın çoyu liturgiyada aldı komka, nedän sora dua devam etti dışarda — ayozlandı meyvalar hem iisözlendi sofra. Duaya katıldı Dizgincä küüyündän hem Komrattan popazlar Vasili Platon hem Födor Karabacak.

Saabinin Simasının Diişilmesi adına cümnenin başı popaz Sergi Kopuşçu kutladı hepsini klisenin kurban yortusunnan. Bu gün klisedä duyulardı dostluk hem açık üreklilik atmosferası, bekim, ondan, ani slujbada yoktu politikacılar mı, kim bilsin.

» Читать далее

Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz dilinin kullanılması hem kurtarılması için. Diil çoktan GHT üç deputatı teklif ettilär hazırlamaa hem kabletmää gagauz dilinin kurtarılması için maasuz bir kanon. Uşak başçaları lääzım mı geçsin gagauz dilinä? Angı derslär şkolada olsun gagauzça? Nasıl hazırlmaa eterli sayıda kiyat, interaktiv material hem video material uşaklara deyni? Bu soruşlar genä kaldırılêr, ama bu proţesä artık katıldı Halk Topluşu deputatları da.

Protoierey Dimitri Çakir için kiyadın tanıtımı

Büük ayın 24-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında geçti V. Kopuşçunun “Protoierey Dimitri Çakir: güdücü hem aydınnadıcı” kiyadının tanıtımı. Prezentaţiyaya katıldı Gagauz Respublikasının prezidenti Stepan Topal, Bilim-aaraştırma merkezi başı Petri Paşalı, aaraştırmacılar, genç yazıcılar, cümnä aktivistleri, jurnalistlär, muzey hem biblioteka zaametçileri. Toplantıyı götürdü Gagauziya Kultura hem turizma bakannıının zaametçisi Evgeniya Lülenova. » Читать далее

«Kopuz sesi» programasında Dimitri Nägu

«Hakikatın sesi» gazetasının baş redaktoru hem «Aydınnık» CT başı Viktor Kopuşçunun avtor programası «Kopuz sesi», ilk musaafir studiyada Antalya kasabasında doktoranturada üürenän Dimitri Nägu.

Dimitri Nägu duudu Dizgincä küüyündä. Liţeydän sora üürendi Komrat universitetindä, işledi M. Maruneviç adına bilim aaraştırmaları hem metodika işleri merkezindä, Komratta istoriya dersini üüretti. Magistraturayı bitirdiktän sora Dimitri başladı üürenmää Antalyada arheologiya bölümündä.

Ay-Bobamız için dua edelim

Gelän ayın 10-da Kişinövun merkez mezarlıında ayozlanacek Ay-Bobanın mezarında koyulan eni büst. İlk büst, angısı koyuldu 2011 yılda, çalındı (istämeerim düşünmää, ani ayozlayannar prost dua ettilär), acaba var mı umut, ani bu monumentlän dä bişey olmayacek?

Bizim taraflarda Ay-Bobanın klisä izmetlerinä pek sıcak bakılmêêr, 100 yıl geeri dä hep öläymiş, onun izmettaşları da pek beenmärmişlär onun işlerini. Hristos da deer, ani vay sizä, eer insannar sizin için islää sölärselär. Allahım, eer bu izmetkerin Senin önündä uygun göründüysä, onun dualarınnan fikirlä bizi!

 

Viktor Kopuşçu

Monah Kosmas Gagauzmedia programasında

başka

Amerikalı monah Kosmas Şarţ Canavar ayından beeri Komratta yaşêr. Gagauzça lafedän monaha şaşêr hem komratlılar, hem Gagauziyanın başka erlerindän insannar da, kim işider bu adam için. Ne için boba Kosmas üürendi gagauz dilini? Nasıl tanıdı gagauzları? Angı sebeplän geldi Gagauz Erinä? Bunnarın cuvaplarını üürendi Ekaterina Jekova.

Kaynak: http://gagauzmedia.md/