Архивы рубрики: Haberlär

«Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı

Canavar ayının 17-dä Komratta Atatürk bibliotekasında «Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı. Topluma girdi 13 kişinin yaratmaları, angıları tiparlandı «Hakikatın sesi» gazetasının 1-34 nomerlerindä. Toplumu açêr hazırlayan Viktor Kopuşçunun önsözü, ondan sora geler ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä sözü, angısı okunêr her Paskellä liturgiyasında. Çeviri yapıldı 2008-ci yılda, anılmış türkolog Lüdmila Pokrovskaya çeviriyi pek beendiydi.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» Komratta işidilecek

«Hakikatın sesi» gazetasında çıkan 13 yazıcının hem peetçinin yaratmaları bir kiyatta tiparlandı.

«Hakikatçıların sesi» toplumunu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası.

Kiyat tanıdılacek Komratta canavar ayının 17-dä (pazertesi) Atatürk bibliotekasında saat 11.

Tanıtıma teklif ediler hepsi, kim sever gagauz literaturasını, meraklanêr eni yaratmalarlan hem isteer hakikatçıların sesini işitmää hem bu kiyadı edinmää. Kiyadın tirajı sınırlı — sade 200 tayna.

Ayozun eli konsa bana

Ayozun eli konsa bana,
En paalı laflarlan danışıp:
«Neleri isteersin diiştirmää
Bu topraamızda, pek karışık?»

İlkin düzeceydim büük bir ev —
Kim dilenici, evsizlerä,
Fukaaraları, küsmüşleri,
Çaaraceydım o kuytu erä.

Ocakta sıcak yısınsınnar,
Sarmaşarkan biri-birinä,
Da, sevgi dolup, raatlansınnar,
Allahın girip aylesinä.

 

Paylaştıraceydım zenginnii
Herkezä — işlerinä görä,
Şannayarkan can gözelliini,
Yol verip arif fikirlerä.

Cenkleri, fenalıklıı kuup,
Usluluk kururdum Toprakta,
Çirkin kinneri uyutturup,
Duşmannıı brakıp pek uzakta.

Şılasın dünnä çiçeciklärlän,
Kurtulup kara günnerindän,
Sabaaya karşı salt gülüşlärlän
Uyansın insan kısmetliktän.

Kendimä dä brakacam yolu —
Allaha derin inanımı,
Onun Sözündän taazä soluu…
Dolduran sevgiylän canımı…
Valentina Bujilova

» Читать далее

Üüsüz can

Üüsek dalda kuşçaaz çalardı
Gözäl hem incecik sesinnän.
Anasını, beki, çaarardı,
Olmaa istärdi anasınnan.

Sesi çancaaz gibi ötärdi
Hem dä bıçak gibi keskindi.
O uzaktan işidilärdi,
İncäydi ses, ama çetindi.

 

 

Geldi avşam, da karannardı,
Gök örtünärdi yıldızlarlan,
Fakir kuşçaaz umutlanardı,
Dostlaşarak serin lüzgärlän.

Geçti gecä, aydınnandıydı,
Ama kuşçaaz çaarardı, nicä
Üüsüz uşak çaarmaa kayıldı,
Taa anası onun gelincä.
Viktor Franjev

Petri Çebotar 60 yaşında!

Canavar ayının 9-da duudu talantlı gagauz yazıcısı hem aaraştırmacısı — Petri Çebotar. Büün o kutlêêr 60 yaşını. «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçileri candan kutlêêr Petri agayı duuma gününnän hem dua eder ona saalık, uygunnuk, yaradıcılıkta eni yaratmalar hem aaraştırmalar. Burada isteeriz paylaşmaa ustanın bir peetini.

 

 

 

OOLUMA

Ko olsun evin
Herkerä açık.
Yolcuya sevin,
Karşı ona çık.
Adını koru,
Dostuna yaman.
Dülseydin dooru,
Bil olmaa pişman.
Olma pek hamel,
Kendindän dä ver.
Hepsini aalem
Uzaktan görer.
Ol terzi, bilgiç, —
Korkma salt iştän.
Şarap azcık iç,
Sarfoş olma sän.
Yaşamak kısa
Hem da sade bir.
Baari bir kıza
Sevinmäk getir.
Eer görärsän kin,
Kabaatsız azar, —
Bil bakmaa çirkin
Hem urmaa şamar.
Gülmä, därsä «vay!»
Yanında kimsey.
Akıllıyı say,
Kardaşını sev.
Adarsalar bal,
Aazını baala.
Konuşta sän çal,
Ölüdä aala.
Zoorları unut, —
Çıkacek eni.
Aklında sän tut
Dedelerini.
Herbir daavada
Pay tut yavaşa.
Bakmayrak saada,
Te bölä yaşa.

Petri Çebotar

Neyi yaamur çalêr

Sesleniniz: neyi yaamur çalêr
Gecä saadı, açan yalnızlıkta
Kemençesinnän kol-kola kalêr …
Musaafirlär — güzün serayında.

O aanadêr zeetli hasretliini,
Devletlerä uzak yolculuunu,
Raatsız yolcu — diveç havezini —
Bulmaa yaşamanın mutluluunu …

 

O gamını daadêr kemençedä,
Parmakları öperlär telleri,
Altın seslär üüsek duygularda
Uyandırêr sonsuz denizleri …

Dalga-dalga üzer o arkuşu,
Sedef köpükleri kaynadarak,
Sırdan duman — gökün biyaz kuşu —
Kaplêêr, dolayları, kullanarak …

O annadêr inan için canda,
Paklık için uşaan bakışında,
Kurtarıcı seslär — gerçek sevda…
Allah da siireder bir tarafta…

Valentina Bujilova

Akţiya: Gagauzça dua, gagauzça çalgı

»Aydınnık» CT teklif eder klisä muzikasını sevenneri katılmaa klisä çalgıları akţiyasına.

Biz 2010 yıldan beeri çevireriz hem tiparlêêrız gagauz dilindä hristian klisä tekstlerini. Kimi tekstlär koyulêr başka dillerdä çalınan muzikaya, kimileri için sä yazılêr original muzika. Muzikayı yazêr hem tekstleri notalara koyêr ayoz Radonejli Sergi adına Moskva din seminariyasının studenti Sergi Üsümbeli.

 

Teklif ederiz gagauz türkücülerini katılmaa bu akţiyaya — aşaada verilmiş «Ey, Allahıduuduran Kız» tekstini notalara görä seslendirin da paylaşın soţial mediyalarda ya da yollayın bizä: kopusciuv@mail.ru hem ancisergi1@mail.ru adreslerinä. En aktiv katılımcıları bekleer baaşışlar.

Çalgıyı lääzım seslendirmää bu notalara görä:

Aleksandra Kristova: «Bildirilsin göklerdä gagauz senselesi»

Gagauz Respublikasının kuruluş günü için Kultura hem turizma bakannıı peet yarışmasını geçirdi. Aleksandra Kristovanın peeti üçüncü eri kapladı, aşaada var nicä okuyasınız bu peeti. Onunnan bilä dä avtor paylaşêr güz için bir peet. Kefli okumalar!

 

Gagauz Eri

Bu erdä güneş sıcak

Bozkırlarlan payvantlı.

Kızgın toprakta Bucak,

Nicä kilim koraflı.

 

Erkendän maavi göktä

Cıvırliga türküsü.

Çöşmedä-çayırlarda

Biyaz koyun sürüsü.

 

Öter eski maanilär

Hem kadınca havası.

Bütün düüneyä daalêr

Keskin «Bucak dalgası».

 

Kitka gibi küülerdä

İşidiler çan sesi,

Bildirilsin göklerdä

Gagauz senselesi.

 

Uzakta pembä dannar,

Güllü başça ‒ erimiz !

Yamaçta eşil baalar,

Herersi kırnak, temiz!

 

İleri hep götürer

Bucaan sıcak lüzgeri.

Dolu soframız çaarêr:

Buyurun ‒  Gagauz Eri!

 

Güz – gagauz!

Güzleşti. Ceviz ayınnan

sarardı eski  fidan.

Güneşli hava, da kimsä

dün ölärsä – büün pişman!

 

Kısaldı günnär. Toloka

dinnener yaz sıcaandan.

Erkendän dannar görünmeer

koyu biyaz dumandan.

 

Kamönnar uuldêêr. Giderlär,

kaldırıp kır tozunu,

Çitennär dolêr üzümnän –

başladı baa bozumu.

 

Nacaklar traklêêr. Sıraylan

Yatêr gevrek papşoylar.

Boş kırlarda kaçınêrlar

İmeelikçin aç toylar.

 

Baarışêr kuşlar. Sürüylän

toplanêrlar göklerdä,

Onnarı artık bekleerlär

uzak sıcak erlerdä.

 

Serinneer. Horoz sabaylen

eşer taazä cibreyi.

Aç tilki kaçêr kırlarca,

bekleer kara geceyi.

 

Dannar karardı. Kahırlan,

baktım büük sürülerä.

Turnaya baardım umutlan:

«Seläm başka  erlerä!»

 

Aleksandra KRİSTOVA

1 2 3 20