Архивы рубрики: Haberlär

Fasıl okumak

Çana  hem Paşi taa küçüktän dostlaştıyıdılar. Onnar bir yaştaydılar, henez olmuştular onüçär yaşında, barabar üürenärdilär, sıkça okulda oturardılar yannaşık bir masada. Kumalar pek uymuştular biri-birinä, benärdilär birerdä gezinmää derslerdän sora hem biri-birinä musafir gitmää. Taa üstünä onnar senseläydilär dä.

Te bu gün da kızlar annaşmışlar üülendän sora kaarşı gelmää da gezinmää biraz küüyün orta sokaanda. Paşi okuldan sora idi üülen ekmeeni, biraz yardım etti anasına, yaptı uroklarını da gitti Çanayı evdän almaa da gitmää hava almaa. Yaklaşıp Çananın evinä, o birkaç kerä baardı, ama kimsey çıkmadı. Paşi pek şaştı bu işä, zerä onnar annaştılar, ani Çana olacek evdä da bekleyecek Paşiyi. Paşi  yaklaştı da urdu kapuya, ama genä kimsey çıkmadı. Kız dürttü kapuyu, o açıktı. O koydu neetinä girmää içeri da bakmaa, var mı orada  birkimsey.

» Читать далее

Bișey imää

Açsın mı? Bakalım, ne var imää. Ne isteersin? Bir alma mı? Bir banan mı? Bir dondurma mı?  Birkaç taazä üzüm mü? Bu karpuzun bir parçasını mı?

Aha! Bän bilerim ne sana lääzım! Tä – al da i bu kiyatçıı!

Bekim bu moment sän, șașıp, bakıp, bana soracan: “Nesoy laf bu, Kosmas? Bu birsoy fasıl șaka mıydır?”

Diil. Diildir șaka. Saburlu ol benimnän. Brak, annadayım. Ama ilkin bakalım Bibliyada birkaç peetä.  İșidelim, ne deer Allah prorok İezikiilä:

“Allah söledi bana: insan oolu! i, ne senin önündä, i bu sarılı kiyatçıı, da git, lafet İzrail evinä.  Ozaman bän açtım aazımı benim, da O verdi bana bu sarılı kiyatçıı imää;  da söledi bana: insan oolu! doyur karnını senin hem doldur içini senin bu sarılı kiyatçıklan, ani Bän sana vererim; da bän idim, da bal kadar tatlı dadı vardı.  (İezekiil 3:1 – 3)”

» Читать далее

«Oglan masal okuyêr-1» uşak kiyadı tiparlanacek

titul«Aydınnık» cümnä topluluu haberleer, ani tipara hazırlanêr «Gagauz çocuu Oglan» seriyasının ilk kiyadı «OGLAN MASAL OKUYÊR-1». Büük formatlı kiyatta (A 4) toplandı beş gagauz halk masalı, angılarının yanında veriler kompyuter grafikasında yapılmış resimnär gagauz ornamentlerinnän hem bu resimnerin konturları boyamak için. » Читать далее

Eni dostlarım – egipetli kardașlık


egipetli kardașlık 05082016 05Bizim manastırımıza, Ayoz Șanghay hem San-Franțiskolu İoan adına manastıra, Allah verdi paalı bir baașıș: bir ihtiarlan dostluk, onun kızkardașlıınnan hem onun kardașlıınnan.  İhtiarın adı boba Makari.  Seftä geldi manastırımıza boba Makari 2014 yılda. O, kızkardașlık hem kardașlık – hepsi egipetli, Egipettän. Taa ileri kopttular, ama döndülär doorusaltanatlı kliseyä. Boba Makari, doktordu, ani istedi girsin taa derin duaya. İșittim, ki ozaman, 1970-ci yıllarda, çeketti okumaa Fukaara Matfeynin kiyatlarını. Fukaara Matfey kopt monahlarından pek çok önemni adamdı. Ozaman da Boba Makari çeketti okumaa çol bobalarını da sora kendi çekildi çola, nicä eski egipetli monahlar, örnek, Büük Antoni.

Bıldır kızkardașlık geldi manastırımıza, neredä kaldılar bir hafta. Biz çok sevindik. Onnar gündä çok saat dua ederlär, çok saat ișleerlär, da hep gülümseerlär. Bir kerä onnar istedilär yardım etsinnär yıkamaa çinileri. Biz cuvap ettik, ki “elbet”.  Hepsi edi kız girdilär așçılaa nicä bir boran, çünkü yıkadılar çinileri da sora temizledilär așçılıı. Arhiepiskopumuz, angısı bizimnändi ozaman, üfkelendi bizä da dedi: “Yazıklar olsun sizä, monahlara! O kızlar – sizin musaafiriniz! Açan isteerlär yardım etsinnär, siz lääzım cuvap edäsiniz, ki ‘yok saa olunuz, biz izmet yapalım Canabinizä!’”

» Читать далее

Aleksandra Kristovayı kutlêêrız!

21121Kirez ayının 2-dä Komratta açıldı Hamdullah Suphi adına bilim konferenţiyası. Açılışta kutladılar proza hem peet yarışmasında kazanan katılımcıları.

«Meras» cümnä topluluunun geçirdii yarışmada ilk eri aldı «Hakikatın sesi» gazetasının daymalı yazıcısı Aleksandra Afanasyevna Kristova, angısı üüreder gagauz dili hem literaturası dersini Kongazçık gimnaziyasında.

Yarışmayı kazanannara premiya hem diplom verildi.

«Aydınnık» CT azaları hem «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçilerinin adından kutlêêrım Aleksandra Afanasyevnayı hem dua ederim ona saalık, üüredicilik hem yaradıcılık uurunda başarı!

«Hakikatın sesi» gazetasının redaktoru

Viktor Kopuşçu

 

Şaraplan katılı ayazma

321Küçük paskelledä taa sabaalendän Avdarmanın mezarlıı doluydu  insannan.  Aylelär sürü dolusu gelärdilär mezarlaa; hepsinin ellerindä vardı çiçek, sepetlär doluydu  imeeliklän,  su hem çarap şişelerinnän. Mezarlıkta paktı: otlar kazılıydı, mezarların dolayını süpürülmüştü, toprak tepeleri düzülüydü hem kırnaktı. İlkin hepsi öpärdilär kruçaları, serpärdilär suylan mezarları, sora erleşärdilär aylenin en paalı mezarların yanında. » Читать далее

Monah Kosmas: Gagauz dili zengin mi? fukaara mı?

123123Çok kerä bän lafettim türlü insannan bir tema için: onnar deerlär, ki gagauz dili fukaaraydır, okadar fukaara, ani kullanılamaz önemni iș için, nicä literatura, bilgi, h.b.  Sanêrım, ki Gagauz Erindä çoyu insanın var kendi fikiri bu tema için. Bekim, onnar isteerlär paylașsınnar fikirlerini benimnän, çünkü bilerlär, ki bän yardım ederim hazırlamaa tekstleri doorusaltanatlı kliseyä deyni. Aslında bän dä düșünerim bu tema için. Acaba etiști mi vakıt paylașmaa kendi fikirlerimi?

İlkin deyeyim belli-belli bir iș: ki bän istämeerim sölemää sizä, gagauzlara, ne lääzım yapasınız, ama açan bu tema benim ișimä baalıydır,elbetki, var nasıl annadayım birkaç fikirimi. Ama bizim önümüzdä soruș büük bir temaydır. Onuștan bu yazıda lafedecäm sade laflık için hem maanayı belli yapabilecek kuvetleri için.

Ölä lafedelim biraz türlü iș için: 1) gagauz dilinin durumu benzeer mi bașka dillerin situațiyasına? 2) angı tarafta gagauz dili sayılabiler fukaara, da angı tarafta var zenginnik? 3) var mı dildä zenginnik, ani insannar görmeerlär?  Bu zenginnik kuvetlener mi?  Laflıktan kaarä, nasıl maana belli yapabilecek kuvetleri kuvetlenäbilir? 4) nasıl zeedelener bir dilin tehnik laflıı?  Ne üüreneriz bașka halkların istoriyasından?  Var mı bașka halklarda örnek, ki gagauzlar var nasıl kullansınnar?

» Читать далее

Alöna Trifonoglu: «Paasız dilim, seninnän bän kuvetliyim!»

Hederlez ayının 3-5 günnerindä Komratta geçti gagauz dili hem literaturası olimpiadası, angısında I er aldı S. Baranovsky adına Kıpçak liţeyinin üürenicisi Alönä Trifonoglu. Aşaada teklif ederiz okuyasınız Alönanın yaratmasını gagauz dili için.


» Atılma dilindän, halkım,
Bän dizçöküp ta yalvarêrım…»
Todur Zanet

Türlü cenklär hem ateşlär yaktılar gagauzları, türlü duşmannar abandılar üstünä, zeetledilär, istedilär öldürmää, çirkin aaçlıklar hem belalar, zorluklar geçirdi halkım, ama kendi paalı, şıralı, zengin ana dilindän atılmadı.

» Читать далее

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı

   1212Çiçek ayının  25 –dä Kongazçık gimnaziyasında geçti gagauz dili yortusu – ‘Yaşa, ana dilim!’. Bu yortuya katıldı bütün okulun üürenicileri.

   Sabaalendän okulun  önündä  gelenneri karşı edärdilär üürenicilär halk rubalarınnan giimni. Onnar teklif edärdilär hepsini yortuya. Büük musafirlerdän geldi Komrat Devlet Universitetinin  yuridik fakulteti dekanı Zahariya Sergey Konstantinoviç. 

   En ilkin sekizinci klasın hazırlıı adandı Mihail Çakirin yıldönümünä. Uşaklar annattılar onun yaşamasını hem yaptıklarını, yaratmak yolunu.  Sora sıralandı hepsi anılmış adamnar Çakirlerin soyadından, angılarının yıldönümneri razgeler 2016-ci yılda. Bu materialları üürenicilär aldılar www.aydinnik.org saytından.

» Читать далее

1 20 21 22 23 24 26