Архивы рубрики: Haberlär

Evelki gagauz maanileri

Evelki gagauz maanileri Valentin Moşkovun kolekţiyasından. «Hakikatın sesi» gazetasının 2016 çiçek ayı nomerindä okuyun:

1. Çıbuk urdum çimenä,

Çimenin çiçeciinä,

İpek olsam, sarılsam

Yärimin belceezinä.

 

2. Gecä çıktım dışarı,

Duman deredäydi,

Haçan girdim koynuna,

Kocan neredäydi?

 

4. Hayda gidelim daa

Düdüklerin sesinä.

Büün bir karı gördüm,

Bacakları tersinä.

» Читать далее

Genç yazıcılar Baurçu üürenicilerinnän buluştular

img_8587Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora.

Sevindirdi, ani uşaklar (vardı 4-9 klaslardan üürenicilär) hepsi biler hem lafeder gagauzça, ama kimisi söledi, ani evdä kullanılêr rus dili da anaları-bobaları uşaklarlan lafederlär rusça. Açan biz annattık Genç gagauz yazıcılar birlii, «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu için hem jurnalistika hem peetçilik için, sıra geldi seslemää üürenicileri dä.

» Читать далее

Bay Vani

Bu iş dekabridäydi. Bän henez indiydim avtobustan avtostanţiyada, da urup sumkayı arkama, gidärdim evä. Evdä bän yoktum bu sıra dört afta, onuştan pek özlediydim evdekileri. Taman bobam da reystän sora dinnenärdi evdä birkaç gün. Pek istärdim onunnan buluşmaa, neçinki iki aya kadar onu görmediydim, hep yollarda, kıpmayıp gözlerini maşinayu koolardı.

 

Bän Kişinövdan gelärkän, bir yaamur boşandı, pek çok yaamadı, ama bizim küüdä yollara bu etti. Yollar yımışadılar, onuştan lääzımdı bakmaa pek islää ayakların altına, ki girmemää batak içinä. Artık karannıcak olardı, hepsi evlerdä tutuşardı şafklar, aylelär toplanardılar iştän sora evlerinä.

Bana kaldıydı iki sokak evädan, açan bän gördüm aul boyunda bir adam. O yatardı erdä, üstü sade batak olmuştu, bir bakıştan vardı nicä annamaa, ani bu adam içki kaptırmış islä. Yayıp kollarını her taraflara, o uyardı suratı yıkarı da daul gibi hırlardı.

» Читать далее

Stepan Kuroglunun anası

куроглунун анасыS. Kuroglunun arhivindä, angısı bulunêr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezindä (Gagauziya, Komrat), bana razgeldi bir meraklı dokument: peetçinin kiyadı anasına, doorusu, o kiyadın kopiyası. Bu kiyat, nicä bir istoriya kırıntısı, gösterer, neylän zanaatlanarmış o uzak vakıtlarda Bilim akademiyasında çalışan S.Kuroglu hem onun evdekileri, angılarını o anêr: eşi Nadi (Nadejda Pavlovna), kızı Liliya, oolu Artur. Ama en önemni, bana görä, ani bu kiyadı okuyarkan, biz duyêrız avtorun sıcak davranışını  anasına. Hem dä o iş, ani anaya kiyat yazılı ana dilindä.  

                                                                                 Petri Çebotar

26.01. 1982 y.

Kişinöv

Zamannêêrsın, paalı anam!

Çok kaçınmakta bulundu bir parça vakıt yollamaa bir kiyat sana.

Ozaman saa-selem geldiydim. Hepsi evdekilär saa-selem şindilik. Artur nesoysa kinoya çıktı, Liliya verdi bir ekzamen, bir gündän sora taa birirnä cuvap edecek. Bendä iş tepemdän yukarı, kalpaam da görünmeer. Ama savaş kuvedini ödünç almêêrım partalcıdan da. Bulunêr taa savaşkannık.

» Читать далее

Potop

Saygılı okuyucular! Biz ötää dooru tanıştırêrız sizi gagauzların halk yaratmalarınnan. Gagauz folklorunda belli bir er kaplêêr «Allahın türküleri», angıları annadêrlar Bibliyadan oluşlar için, ayozların yaşamaların için, Allahta yaşamak için. Bu tekst yazıldı ölä, nicä onu çalardı bizim malilerimiz hem dädularımız.

Allah salt bir Noya demiş,

Te ruhuna haber versin:

Yap gemi, yap gemi.

 

Üçüz endezä uzunnuu,

Elli da olsun genişlii,

Hem otuz üseklii.

Sular çok zedelenirdi,

Bütün toprak deniz oldu,

Hererlär su doldu.

 

İnsana pek aar gelirdi,

Neçin bu zor vakıtlar geldi,

Neçin bu kaybelmäk?

» Читать далее

«Hakikatın sesini» taa çok kişi okuyêr

3“Hakikatın sesi” gazetası artık çıkêr iki grafikada: latin hem kiril grafikasında. İlk nomer, angısı çıktı iki türlü grafikada oldu küçük ayı nomeri. Tirajın yarısı tiparlandı latiniţada, yarısı da kiriliţada. Onuştan biz istedik soruşturalım biraz insannara, ne onnar bu üzerä düşünerlär, nicä onnara taa kolay okumaa gazetayı, hem da annamaa, nesoy problema var. Biraz alatlayıp açıklamaa çıkışları, lääzım söleyelim, ki fikirlär ayırılêrlar biri-birindän.

Kaykı Vasiliy:

«Sanêrım, ani gazeta lääzım çıksın bölä: yarım tiraj kiril grafikasında, yarım tiraj da latin grafikasında. Babular, büük yaşta insannar, kim bilmeer latiniţayı, bölä var nasıl olacek okusun gazetayı hem da, öbür taraftan, şindiki uşakların üürenmesini bozmamaa deyni, angısınnar latin grafikasında şkolada üürenerlär gagauz dilini. Bu – en ii variant, düşünerim. 

Bän kendim becererim okumaa latiniţada, çünkü üürendim german dilini şkolada, ama taa kolay okumaa kiriliţada.»

» Читать далее

Seni, Allahı, metinneeriz

Paskellä orucunun birinci pazarında, açan anılêr ikonaları saymayı dogmatını koruyan ekumenik dernää, doorusaltanatlı kliselerdä olêr «Doorusaltanatlıın sevinmelii» dua sırası. Onun bitkisindä dä çalınêr «Seni, Allahı, metinneeriz» adında bir türkü, angısını yazdı IV asirdä yaşayan Mediolan (Milan) episkopu Amvrosi.

Seni, Allahı, metinneeriz,

Seni, Saabiyi, açık inan ederiz,

Seni, daymalı Bobayı,

Bütün dünnä büükleer.

Sana hepsi angellär,

Sana göklär hem hepsi kuvetlär,

Sana heruvimnär hem serafimnär

Durmaksız ses ederlär:

Ayoz, Ayoz, Ayozsun, ey, Saabi

Allah Savaof.

» Читать далее

Sakramentoda gagauzlar

Bucaktan uzak, dünnenin taa öbür yanında, Amerikada, Kaliforniya ștatında, Sakramento kasabasının poyraz yanında Penrin adında küçük küüdä yașêêr bir gagauz aylеsi – Fedi Çernioglu, karısı Svetlanaylan, onnarın altı ooları, hem Fedinin anasınnan bobası. Oralarda – Sakramento dolaylarında – yașêêrlar taa birkaç gagauz. Kimi vakıt bän ișittim, ani var iki-üç bin, ama bilmeerim… o informațiya dooru mu, diil dooru mu? Bunu ama var nasıl deyelim, ki oralarda yașêêr küçük gagauz diasporası. » Читать далее

2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri

 Çakir soyu ölä büük hem bereketli bir aaç, angısının kökleri çekiler taa XVIII asirdän soy başı Yançu Çorbacıogludan, angısını hırsızlar öldürdülär, derisini da soydular. XIX hem XX asirin çeketmesindä Besarabiyada izmet etti 50 kişidän zeedä, kim çıktı bu ayledän. Popazlar, diakonnar, daskallar, zaabitlär, monahlar h.b. 2016-cı yıl kimisi için yıldönümü olacek, unutmayalım onnarı anmaa, hem en önemnisi — onnar için dua etmää. » Читать далее

Komratta dokumental film gösterildi

Sürmäk ayının 21-dä Kaul hen Komrat episkopu Anatolinin iisözlemesinnän Komrattakı resim galereyasında geçti “Ayoz Aleksandr Nevskiyin Karadaşlıı” adında dokumental filmin premyerası. Bu gösteriş yapıldı Doorusaltanatlı Rus Klisesinin eni zeetçekennerini hem açık inanedicilerini anmak için.

Film adanmış  XX asirin Doorusaltanatlı Rus Klisesinin bir  fenomeninä – Ayoz  Nevski Kardaşlıının istoriyasına, angısı kuruldu 1918 yılda, en ilktän bir neetlän – korumaa Sankt-Peterburg Ayoz Aleksandr Nevski Lavrasının ayoz tertiplerini yok edilmeliktän. Ama sora, nicä belli edildi,  bu neetlär büüdü hem genişlendi. Bu Kardaşlık oldu ilk cuvap gibi patriarh Tihonunun çaarmasına: “Hemen düzmää duh birliklerini,… angıları dışandan kuvedä karşı koyaceklar kendi ayoz cannandırmasının kuvedini”. » Читать далее

1 21 22 23 24 25