Gagauz literaturasında eni roman: «Bozbey tamızlıı»

P. Draganov adına Komrat bölgä bibliotekasında Mariya Kösenin «Bozbey tamızlıı» kiyadı tanıdıldı. Prezentaţiyaya katıldı Moldova parlamenti deputatı F. Gagauz, Kultura hem turizma bakannı başı M. Semönova, Valkaneş primarı V. Petrioglu, yazıcılar hem literatura meraklıları.

Avtor söledi, ani altı yıl işlemiş bu romanın üzerinä, angısı annadêr 1940-cı yılların bitkisi hem 1950-cilerin çeketmesi için. O meraklanmış valkaneşli Bozbey soyunun istoriyasınnan da yazmış on annatma, angıları biri-birinä baalı.

2015 yılda kiyat, taa tiparlanmadaan, tanıdıldıydı Valkaneştä. Şindi sä Bakannık Komitetinin finans yardımınnan kiyat tiparlandı, onun tirajı 500 tayna. Tekstin redaktoru peetçi hem lingvist Petri Çebotar.

Mariya Köse duudu Valkaneştä 1950-ci yılda. Şkolayı bitirdiynän, üüürendi Tiraspol pedagogika institutunda. Kırk yıldan zeedä üüredici işledi.

Şkolada işlemää başladıynan, başladı yazmaa rusça hem gagauzça, ama o yaratmaları korunmamış. Şkolada gagauz dili üürenilmää başladıktan sora genä döner gagauzça literaturaya, yazêr on annatma, şindä dä bir poema üzerinä çalışêr.