«Hakikatın sesini» taa çok kişi okuyêr

3“Hakikatın sesi” gazetası artık çıkêr iki grafikada: latin hem kiril grafikasında. İlk nomer, angısı çıktı iki türlü grafikada oldu küçük ayı nomeri. Tirajın yarısı tiparlandı latiniţada, yarısı da kiriliţada. Onuştan biz istedik soruşturalım biraz insannara, ne onnar bu üzerä düşünerlär, nicä onnara taa kolay okumaa gazetayı, hem da annamaa, nesoy problema var. Biraz alatlayıp açıklamaa çıkışları, lääzım söleyelim, ki fikirlär ayırılêrlar biri-birindän.

Kaykı Vasiliy:

«Sanêrım, ani gazeta lääzım çıksın bölä: yarım tiraj kiril grafikasında, yarım tiraj da latin grafikasında. Babular, büük yaşta insannar, kim bilmeer latiniţayı, bölä var nasıl olacek okusun gazetayı hem da, öbür taraftan, şindiki uşakların üürenmesini bozmamaa deyni, angısınnar latin grafikasında şkolada üürenerlär gagauz dilini. Bu – en ii variant, düşünerim. 

Bän kendim becererim okumaa latiniţada, çünkü üürendim german dilini şkolada, ama taa kolay okumaa kiriliţada.»

Elena Karamit, Avdarma liţeyindä gagauz dili üüredicisi:

«Taa islää olsun latin grafikasında, nicä şindi uşaklar üürenerlär deyni. Uşaklar var nasıl  okusunnar büüklerä, burada terbiedilmäk momenti da olacek.»

2Pötr, ayakkabı ustası:

«Bizä deyni taa islää kiril grafikasında olsun. Biz ölä üürendik. Uşaklar 20-25 yaşında okuyêrlar latiniţada, ama biz okuyamêêrız. Dooru, yapılsın soruşturma da üürenilsin, bekim, nomerlerin bir payı (üürenilsin nekadar) çıkaçek kiril grafikasında, öbürü da – latin.»

Anna Terzi, Kongaz:

«Taa çok rus bukvalarlan olsun, zerä gençlär okuyêrlar ingliz olannarlan, ama biz, büüklär, okuyamêêrız.»3

Alöna Peeva, Komrat:

«Bana bölä da, ölä da yakışıklı okumaa. Latin grafikasını da okuyêrım, bekim, onuştan, ani sınaştım, kızımnan barabar yaparkan urokları, okumaa gaguz dilindä tekstleri. Sadece latin grafikasında okuyarkan, bana lääzım hep birazçık durgunmaa – lafın maanasını islää annamaa deyni.»

4Bogdan İvan, Beşalma:

«Sevinerim, ani şindi gazeta çıkêr kiril grafikasında. Bölä bütünnä onu var nasıl okuyayım hem da  kolay. Açan az üürendik latiniţayı.»

  ***

Getirdik, nicä örnek, birkaç insannarın bakışlarını bu yazıda. Elbetki, gençlerä taa kolay okumaa latin grafikasında. Gençlär, kim aldı gazetayı, istämedilär çıkmaa patredä, ama hepsi istediydilär latiniţada gazeta. Birkaç kerä insannar, genç analar, açık söledilär, ki onnarın vakıtları yok okumaa, ama onnar vereceklär kendi kayınnasına, anasına okusunnar. Büük yaşta insannar hep sevinärdilär, açan “rus bukvalarınnan” alardılar gazeta.

Kristina KOÇAN

Добавить комментарий