Komratın büük sokaa Prezident Topal sokaa oldu

Kasım ayının 30-da Komrat muniţipal topluşu kendi kararınnan diiştirdi Komrat kasabasının büük sokaanın adını. Merkez sokaa verildi Gagauziyanın ilk prezidenti Stepan Topalın adı. Taa ileri büük sokak Leninin adınaydı.

Stepan Topal raametli oldu bu yılın ceviz ayının 28-dä. Taa ozaman geldi teklif onun adını vermää Komrat kasabasının büük sokaana. Komratta birkaç toplantı oldu bu teklif üzerinä. Kimisi kayıl oldu bu tekliflän, ama çok kişi onu istämedi kabletmää da karşı çıktı.

Stepan Topal oldu gagauzların ilk prezidenti zor yıllarda, açan gagauz halkı bütün dünneyä üüseltti sesini. Hem açan Gagauziyada vardı nicä büük kan da dökülsün. Ama ölä kişilär, nicä prezident Topal, korkmadılar Gagauziya için hem halk için durmaa bitkiyä kadar dooruluk, halkçılık hem usluluk poziţiyalarında. Gagauzları lääzım tutsunnan aklılarında bu insannarı hem onnardan örnek alsınnar.

«Aydınnık» CT azaları adından

Viktor Kopuşçu