Sarfoşluktan ayıklaa: Deli Yorgiylän intervyu I

Saygılı okuyucularımız! Biz çekettireriz eni bir bölüm – Sarfoşluktan ayıklaa, – angısında erleştirilecek antialkogol tematikasında materiallar: intervyular, yazılar, istoriyalar, içkiyi brakmaa deyni programalar. Bizim toplulukta alkogolizma çok belli olmayan, ama serioz hem büük bir problema, angısı bozêr hem kişinin yaşamasını, hem ayleleri dä. İçki baalılıı bir hastalık, angısına karşı lääzım hepsimiz cenk edelim, ki baari biraz yardım edelim bu derttä olan insannara, ona düşmä riskindä olannarı da uzaklaştıralım bu beladan. Aldatmayalım kendimizi, ani gagauzlarda var büük hem eski içki kulturası, da hepsi kontrol edäbiler içkiyi. Çok kerä bu bölä olmêêr. Bu intervyuda bir anonim alkogolik annadacek kendi istoriyasını. Bekleeriz sizin dä yazılarını.

Monah Kosmas: İlkin isteerim deyeyim, saa olasınız, Yorgi, ani kayıl oldunuz yapmaa bu intervyuyu benimnän alkogolizma için. Nicä annaștıydık, o çıkacek “Hakikatın sesindä”.

Deli Yorgi: Yok neçin.

Monah Kosmas: İstedim sorayım adınız için. Açan seftä lafettim sizinnän, sanêrım, ki bir bașka ad kullanardınız.

Deli Yorgi güler.

Deli Yorgi: Annadayım. Annaștık, ani lafedecez alkogolizma için, “Anonim alkogoliklär” için hem dä on iki adım programası için. Bän – Anonim alkogoliklerdä azayım. “Anonim” demäk “adsız”. Bizdä var bir adet ya da nicä bir kanon, ani kullanmêêrız adımızı, açan yapêrız intervyu, açan yazêrız yazı ya da kiyat programa için. Anonim alkogoliklerin var kiyatları hem broșuraları. Biz, azalar, izin vereriz, ani kardașlıımız, Anonim alkogoliklär, annatsın programamızı. Bu intervyu peydalanacek bir gazetada, “Hakikatın sesindä”. Onuştan bän vermeerim adımı bu intervyuda, zerä bän diilim sözçü. Bän sadä bir adamım, angısı yașadı çok yıl sarfoșlukta, ama șindi Allahın yardımınnan ayıkım. Adım Yorgi diildir, ama herkez deer, ani deliyim!

İkisi dä gülerlär.

Monah Kosmas: İslää. Sölediniz, ani yașamanızda çok yıl sarfoșlukta geçirdiniz. O durum alkogolizma mı osa vardı ayrılık ta mı? Bașka laflarlan – nedir alkogolizma? Alkogolik – bir insan, angısı çok içer mi?

Deli Yorgi: Kimi alkogoliklär çok içerlär, kimileri az içerlär. Örnek, bir babu…

Monah Kosmas: Bir babu mu?! Var mı nasıl bir babu alkogolik olsun?

Deli Yorgi: Elbetki.

Monah Kosmas: Alkogolik diildir mi hep adam?

Deli Yorgi: Yok! Bir babu var nasıl alkogolik olsun, bir kız, bir çocuk, bir adam, bir karı… Var nasıl çok içsin, var nasıl az içsin…

Monah Kosmas: Ozaman, açan deeriz, ani bir insan alkogolik, ne isteeriz deyelim?

Deli Yorgi: Var iki element: güüdedä zorlamak hem akılda delilik. Açan bir alkogolik çekeder içimää, yok nasıl dursun, deyelim, bilinçsiz hala gelinceyä kadar. O – güüdedä zorlamak. Açan sa hep düșüner içmäk için, açan içmeer, o – akılda delilik. Alkogolizma bir hastalık gibidir. Aslısında deeriz, ki biz, alkogoliklär, hastayız güüdemizdä, aklımızda hem canımızda. Onuștan döneriz Allaha, ani O remontlasın bizi. Açan vereriz canımızı Allaha, O olêr doktor güüdemizä hem aklımıza da.

Monah Kosmas: Ama aslısında var mı burada içki probleması?

Deli Yorgi: Annamêêrım sorușunuzu.

Monah Yorgi: Deerim, ani, bana kalsa, görüner, ani Gagauz Erindä var az alkogolik.

Deli Yorgi: Oho! Tersinä, çok var!

Monah Kosmas: Ama burada yok içki tükeni, hem az bar var. Elbetki, supermarketlerdä, örnek, “Furșettä” hem “Linelada” bu kasabada, Komratta, var bir bölüm, neredä satılêr rakı hem bașka içki, ama yok içki tükeni, nicä var Amerikada. Hem birkaç restoranda da bar var, ama yok er, neredä içki satılêr imektän ayırı. Hem taa bir iș – görmeerim burada sarfoș adamnarı, angıları gezerlär sokaklarda. Bir kerä, üç yıl geeri, gittim Rusiyaya, da orada gördüm sarfoș adamnarı hererdä. Bir kerä bir dostumnan gidärdik trennän Moskvadan Sergiev Posada. Trendä vardı bir sarfoș adam, angısı oturdu bana karșı. O hep istedi lafetsin benimnän. Belliydi, ani bän bilmeerim rusça, ama o devam etti lafetmää benimnän. Bän sä annamadım hiç bir laf, ama o devam etti, kendi șakalarına gülärdi hem kendi mutsuz annatmalarına aalardı. Lafedärkän, hep dokundu benim elimä. Dostum sa çevirdi bakıșını pençereyä, ama sarfoș istedi lafesin benimnän, sansın bän onun dostuymușum.

Deli Yorgi: Ha-ha-ha-ha, ölä yapêrız, açan sarfoșuz!

Monah Kosmas: Hep ölä olêr Amerikada da. Ama görmeerim ölä durun burada.

Deli Yorgi: Doorudur, ani burada görünmeer çok sarfoșluk sokakta hem meydanda, ama bizdä var çok sarfoșluk, çok alkogolizma.

Monah Kosmas: Nasıl olêr bu, açan görünmeer?

Deli Yorgi: Kolay-kolay annașılêr. Biz içeriz evdä.

Monah Kosmas: Oho.

Deli Yorgi: Da. Meydanda görünmeer, zerä olêr evdä. Bir kiși içer kendi evindä, baarêr karısına hem ușaklarına hem kimär kerä düüyer onnarı. Utanêrım açık sölemää bunu, ama ölä yapardım bän dä, açan içärdim, nicä bir günahkär.

Monah Kosmas: Aha. Annadım. Ama neredän alêrsınız alkogolunuzu?

Deli Yorgi: Yapêrız onu! Küüdä herkezin var kendi üzümü, kendi baayı. Herkez yapêr kendi șarabını. Herkezin evinin altında var bir șarap maazası. Kimimiz, örnek bän, yapêrız taa kaavi içki dä, nicä rakı.

Monah Kosmas: Amerikada ölä evdä yapılan kaavi içkiyä deniler “ay aydınnıı”, zerä yapılêr saklı-saklı gecä. Fukaaralar yapêrlar onu bayırlarda.

Deli Yorgi: Da, ișittim o “ay aydınnıı” için, ama sizdä az olêr ölä. Bizdä, tersinä, o – normal situațiyadır. Nicä dedim, bizdä herkez yapêr șarap hem bașka içki. Demeerim, ani hepsimiz alkogolik, zerä çok gagauz içer problemasız, deyelim. Deerim, ki var bizdä çok alkoglizma, ani açık-açık görünmeer…

Monah Kosmas: Zerä içersiniz evdä, diil barda, diil meydanda, diil sokakta…

Deli Yorgi: Ölä.

Monah Kosmas: İslää. Șindi var mı nasıl annadasınız kısaca sizin istoriyanızı nicä alkogolik?

Deli Yorgi: Da, kısaca, nicä sölediniz. İstämeerim vereyim çok detal, nicä vererim bir Anonim alkogoliklär toplantısında, zerä istämeerim “șoklayım” “Hakikatın sesi” okuyucularını! Bir AA toplantısında, açan yok “normal insan”, serbest-serbest lafederiz bizim geçmișimzdän utanç ișlär için.

Monah Kosmas: İslää, bilersiniz, ne yakıșêr sölemää.

Deli Yorgi: Duudum 1954 yılda bir küüdä. Sölämeyecez, angı küüydü. Nicä herbir normal gagauz insanı, büüdüm bir evdä, neredä vardı șarap. Bobam yapardı onu. O – normal situațiya, alkogolik olsun, alkogolik olmasın, herkezin evindä var șarap. Bobam içärdi bir normal adam gibi. Hiç olmadı alkogolik. Anam da hep ölä, hiç olmadı alkogolik. Benim var iki kardașım hem üç kızkardașım. Bir kardașım, bekim, alkogolik, bilmeerim. Șüpäm var, ama belli-belli bilmeerim. Bir kızkardașım çok içer. Bekim, o da alkogoliktir. Sanêrız, ani bir dädum alkogolikti. O geçindi, açan bän ușaktım, üç yașında, sanêrım. Hiç islää tutmêêrım aklımda onu.

Monah Kosmas: Neçin annadêêrsınız ayleniz için?

Deli Yorgi: Zerä var, kim inaner, ki alkogolizma geler anadan-bobadan, nicä saç rengi hem bașka iș. Çok kerä bir AA toplantısında bașka insan deer, ki onun aylesindä hepsi alkogolik. Benim aylemdä diildi ölä. Onuștan annadêêrım bunu.

Monah Kosmas: İslää. Devam edin.

Deli Yorgi: Benim yașamamda bașka türlü oldu. Ayelmizdä hep vardı șarap masada. İçärdim, iyärkän. Yok problema. Dostlarımnan da içärdim, yok problema. Var kim deer, ki “alkogoliktim ilk yudumdan”. Olmadı ölä benim yașamamda. Benim yașamamda problema yavaș-yavaș geliștirildi, da bän annamadım, nasıl durum kötü oldu, bän dä içkinin esiri oldum.

Monah Kosmas: Acaba vardı mı bir moment ya da bir vakıt, açan situațiya döndü kötüyä, bir moment, ani görmediniz ozaman, ama șindi tanıyêrsınız?

Deli Yorgi: Elbetki! Açan Sovet Birlii çeketti daalmaa, sandım, ki olacek çok kolaylık bir akıllı adama, elbetki, bän o akıllı adamım. Olacam bir biznesmen, olacam bir zengin adam, olacam bir oligarh, söledim kendi-kendimä, hep ozaman türlü iș yapardım, para kazanmaa deyni. Bir kișilik fabrika oldum, bir iș mașinası. Akılsız kafamda büük ideayalar vardı. Az uyuyardım, uykuda da hep uyanardım, zerä hep eni fikirlär gelärdilär gecä yarısı.

Monah Kosmas: Bir gagauz Donald Trampı gibi!

Deli Yorgi: Ha-ha-ha-ha,  dooru!

Monah Kosmas: Ama kazandız mı çok para?

Deli Yorgi: Da, çok kerä, ama hep kaybettim onu genä! Bir gün zengindim, ertesi gün genä fukaara. Ozaman çekettim taa çok içmää, zerä akılım hep ișlärdi, nicä bir hızlı uçak, da yoktu nasıl uyuyayım. Ölä yavaș-yavaș sevgili alkogolum olardı problema, ama ozaman annamadım, zerä sandım, ani o problemalarıma çözümdü. Ozaman da evlendim. İlkin yașamamız pek mutluydu, ama karım kahırlandı benim içkiliim için. Açan o açardı o temayı, bän hep üfkelenärdim. Bir fasıl iștir, ani ușaklıımda bän hep mutluydum, ama içkiliimnän bir üfkeli insan oldum. Elbetki, karım hem ușaklarım korkardılar beni, zerä kimär kerä ansızın patlardım, nicä bir bomba. Kimär kerä, șindi unuttum, kaç kerä, aslısında karım, alıp ușaklarımızı, gitti anası-bobasına. Bän sä hep söz verdim, ki taa islää yapacam, hem savaștım da, ama hep döndüm içkiyä, da hep problemalarımız da döndü.

Monah Kosmas: Nasıl çözdünüz o problemalarınızı?

Deli Yorgi: Bir dostum bana söledi Anonim alkogoliklär için. Gittim bir toplantıya. Șüpäm vardı, ama ozaman yașamam okadar katastrofaydı, ani ayık oldum, AA-län hem, elbetki, Allahın yardımınnan.

Monah Kosmas: Var mı AA toplantısı sizin küüyünüzdä?

Deli Yorgi: Yok! Moldovada AA taa enidir. Bütün memlekettä var sade beș grupa. Birisi taa poyrazda, Belț kasabasında. O – rusça lafedän grupa. Var taa dört grupa, hepsi Kișinövda – üç rusça lafedän, bir dä romınca lafedän. Giderim Kișinövda olan bir grupaya.

Добавить комментарий