Sarfoşluktan ayıklaa: Deli Yorgiylän intervyu II

İlerlederäk «Sarfoşluktan ayıklaa» bölümünü, paylaşêrız sizinnän monah Kosmasın ikinci intervyusunu bir alkogoliklän. İlk intervyuyu da okuyabilirsiniz.

Monah Kosmas: İslää. Șindi var bir büük sorușum.

Deli Yorgi: Sorun.

Monah Kosmas: Açan deerlär, ani bir kiși “urdu dibini”, nasıl annayalım bu lafları? Var mı nasıl annadasınız? Ne olêr açan, bir insan urêr dibini? Nesoy situațiyada bulunêr? Hepsi parasını mı kaybeder? Karısı mı ayrılêr ondan? Kaybeder mi mașinasını, ișini, evini? Hastalanêr mı? Yaklașêr ölümä mi? Kaybeder hepsi umutlarını mı?

Deli Yorgi: Aha! İslää sorușlar! Ama zordur cuvap etmää. Doorusu bir fasil iștir, zerä bir alkogoliin dibi bașka bir alkogoliin dibindän ayırılêr. Var kim kaybeder hepsi ișlerini, ama brakmêêr șarabını ya da rakısını, ama bașka içkici kaybeder az da ansızın karar verer brakmaa alkogolu. Deeriz, ani diildir sürpriz kim kendi dibini urmêêr, ama sürprizdir kim dibini urêr. Kim biler, neçin bir insan dibini urêr, ama bașka insan urmêêr?

Monah Kosmas: Nasıl ölä olêr?

Deli Yorgi: Urêr dibini, açan deer kendi-kendinä: “Of, istämeerim başka bölä yaşamaa. Ne lääzım yapayım?”

Monah Kosmas: Ölä var çok alkogolik, ani hiç urmêêr dibini?

Deli Yorgi: Of, da, dooru. Var çok, ani hiç urmêêr dibini, hiç brakmêêr içkiyi. Doorusu çoyu alkogoliklär hiç brakmêêr içkisini, ama ölerlär sarfoș. İșittim, ani salt 2-3 proţentimiz etișer ayıklaa.

Yaptı stavrozunu.

Monah Kosmas: Korkunç ișmiș.

Deli Yorgi: Șükür Allah, ani Onun yardımınnan hem Onun acıyannıınnan kimimiz etișeriz ayıklaa. Hiç demeeriz: “Elbetki, braktık alkogolu”. Var çok insan, ani bașarısızdı. Bakın, kavgamız var șeytannan. Allahın yardımınnan var nasıl enseyelim onu, ama kimär vakıt șeytan enseer bizi. Doorusu, çok kerä șeytan enseer. Örnek, açan bir insan hiç istämeer Allahtan yardım…

Monah Kosmas: Benim vardı bir lelüm, bobamın kızkardașı. O alkogolikti, ani içärdi ölümünädän. Geler aklıma, nasıl o telefon edärdi bana gecä yarısı, saat ikidä-üçtä, da uyandırardı beni. Hep aalardı, açan lafedärdi telefonda. Ozaman lafetmärdi açık, zerä çok sarfoștu. Annamardım onu, neyi sölärdi, ama annardım, ani mutsuzdu. Yokmuș sevinç onun yașamasında. Kocası da alkogolikti. İkisi hep baarışardılar biri-birinnän hem kavga edärdilär. Lelüm deli köpek gibiydi, açan içärdi kocasınnan, hep provokațiya yapardı ona, da kocası hep düüyärdi lelüyu. Ozaman kavgadan sora lelüm telefon edärdi bana, ama bän annamardım laflarını.

Deli Yorgi: Bu oldu Amerikada mı?

Monah Kosmas: Da, Amerikada, Kaliforniyada.

Deli Yorgi: Sanêrım, ki bizdä, açan karılar içerlär, bașka türlü yapêrlar. Elbetki, var alkogolizma karılarda, ama gagauz kızın stili amerikan kızdan bașka. Açan gagauz karı içer, aalêêr, kavga yapmêêr. Ama lääzım sölemää açık-açık, ani var bizdä acı laflar hem kavgalar…

Monah Kosmas: Annadın, nasıldır sarfoș karı. İnteres olacek.

Deli Yorgi: İslää, doorusu – bölä olêr. Sarfoș karı aalêêr-aalêêr sessizliktä. Salt deer, ani sän hiç sevmedin beni, hiç annamadın beni, ama ansızın gözleri kurudulêr, da sesi sertleşer, da deer așaalı seslän, ani bendä var bir büük acı nicä bir taazä yara üreemdä ani hiç sölämedim, ama șindi annadacam, zerä istämeerim başka tutayım bunu üreemdä, yok nasıl kalayım sessizliktä bu iș için: ozamandan, altı yıl geeri, açan sän sölärdin o tatlı lafları o gözäl sarı saçlı kıza yortuda, da ansızın bän annadım, ani sän sevmeersin beni, çünkü nasıl var nicä seväsin beni da lafedäsin ölä o kızlan. Zavalı adam șokta kalêr, zerä tutmêêr aklında o iși, neyi sarfoș karı söleer, hem annamêêr, nasıl ansızın ölä kabaatlı oldu.

Monah Kosmas: Ha-ha, ha-ha, sanêrım, ani amerikan sarfoșka ölä dä yapêr. Ölä var mı nasıl annadasınız neçin lelüm, ornek, hiç etișmedi dibinä? Lääzımdı mı etișsin taa kötü duruma?

Deli Yorgi: Sade Allah biler, neçin kimimiz etișeriz dibimizä, açan bașkaları etișmeerlär. Hem doorusu bän bilmeerim hiç bișey amerikan karılar için. Ama var bir fenomen, ani sık-sık olêr bizdä. Çoyumuz deeriz kendi-kendimizä: “Baaa, benim situațiyam diildir okadar kötü. Bän çok içmeerim, hem yașamam diildir okadar kötü. Yok yașamamda çok problema. Ama açan situațiyam taa kötü olacek, açan içkiliim taa kötü olacek, örnek, açan kaybedecäm ișimi, açan kaybedecäm evimi, açan eșim isteyecek ayrılmaa bendän, ozaman brakacam içkiyi”. Hem bilersiniz mi, ne olêr?

Monah Kosmas: Yok.

Deli Yorgi: Situațiya kötü olêr, içkiliimiz kötü olêr, yașamamızda var çok problema, kaybederiz çok iș, hasta olêrız da deeriz kendi-kendimizä: “Baaa, benim situațiyam diildir okadar kötü. Bän çok içmeerim, hem yașamam diildir okadar kötü. Yok yașamamda çok problema. Ama açan situațiyam kötü olacek, açan içkiliim taa kötü olacek, açan taa çok iș kaybedecäm, ozaman brakacam onu”.

Monah Kosmas: Ey, Saabi hayırla! İnsan aklı var nasıl aldatsın kendisini. Ölä nezamanadan devam eder ölä situațiya?

Deli Yorgi: Doorusu çoyu kera ölümädän, zerä var çok alkogolik, ani öler alkogolizmadan.

Monah Kosmas: Demäk kara ceer hastalıından mı?

Deli Yorgi: Oho! Çok insan saner, ani hepsi alkogoliklär ölerlär kara ceer hastalıından, ama bu diil dooru. Var çok durum, açan alkogoliklär ölerlär. Örnek, mașına avariyasında, açan insan kullanêr mașınasını sarfoș durumda, kär açan örüyer sarfoș, da mașına çiineer onu yolda. Bekim, olacek bir ürek emfragması alkogolizmadan. Bekim, kaybedip bilincini, kusup, sıkılacek kusmasından. Afedin, ani söleerim okadar iirenç ișleri, ama ölädir.

Monah Kosmas: Yok problema. İsteerim annayım.

Deli Yorgi: Bilersiniz mi, nasıl öler çok alkogolik?

Monah Kosmas: Yok. Annatsanıza.

Deli Yorgi: Öldürerlär kendisini.

Monah Kosmas: Ey, Saabi hayırla.

Deli Yorgi: Da, ölä ișittim çok kerä bir AA toplantısında. Birisi verer haber grupaya: “Oh, bilersiniz Dimitriyi, ya da Mihailı, ya da Feodoru… Geçän cumertesi asıldı”. Nicä AA azası bän gittim çok ölüm slujbasına.

Monah Kosmas: Acaba olmêêr mı, ani bir alkogolik etișer bir yașamasının erinä, neredä deer kendi-kendisinä: “Of, azetmeerim benim yașamamdan. Ne lääzım yapayım, bu durumdan kaçmaa deyni?”

Deli Yorgi: Annadacam bișey, ama șokta kalmayın laflarımdan.

Monah Kosmas: Söläyin.

Deli Yorgi: Kolay-kolay etișeriz cendemä kendi kuvedimizlän, kendi kararlarımızlan, kendi adetlerimizlän, kendi günahlarımızlan…

Monah Kosmas: Açan geçineriz, ölümdän sora…

Deli Yorgi: Yok, yok, yok, yok, yok! Laf gitmeer osoy cendem için, diil ölümdän sora cendem için, diil er altındakı cendem için. Lafederiz cendem için, ani var bu dünnedä, diil bir er, ama bir durum, bir can durumu, bir akıl durumu, bir duygu durumu, bir durumda, neredä bir insan yașêêr her gün umutsuz, neredä hep korkêr, neredä hep üfkelener hepsi insannara hem hepsi ișlerä, neredä annamêêr, ne olêr ona, ama inanêr, ani bu birsoy kurbandır bilinmäz kara kuvetlerä, ama annamêêr neçin.

Monah Kosmas: Aha! Bekim, annadım. Bän yazıșêrım kiyat kapancılara. Kimär kerä onnar da ölä lafederlär yașamaları için. Bir kerä kablettim bir kiyat bir kapancıdan. Ozaman o kalardı bir ayırılmıș erdä nicä bir ceza. Hiç görmädi bașka insan, kär bekçiyi dä. Kapuda olan bir deliktän verärdi ona imeeyini. Bana yazdı, ki cendem gibiymiş.

Deli Yorgi: Ölä olêr alkogolik yașaması, ama var bir ayırılık. Bir kapancı görer dolayında olan duvarları. Biler, ani kapu açılmêêr. Ap-açık annêêr, ani kendisi kapancıdır. Tersinä alkogolik sanêr, ki serbesttir. Annamêêr, ne olêr ona. Kendi-kendinä hep deer: “Ama bän islää insanım, akıllıyım, talantlıyım, neçin hepsi bu kötü ișlär olêrlar bana?”

Monah Kosmas: Aha.

Deli Yorgi: Șindi annadınız mı, neçin dedim, ki kolay-kolay etișeriz cendemä kendi kuvedimizlän, kendi kararlarımızlan, kendi adetlerimizlän, kendi günahlarımızlan?

Monah Kosmas: Da. Ölä bir alkogolik yavaș-yavaș etișer cendemä da annamêêr nasıl etiști orayı.

Deli Yorgi: Ölä, hem burada var problema. Zerä açan alkogolik savașêr kaçmaa cendemdän kendi kuvedinnän, yok nasıl bunu yapsın. Girer cendemä kendi kuvedinnän, ama kaçabilir salt Allahın kuvedinnän.

Monah Kosmas: Aha. Aklıma geldi bir iș. Sanêrım, ani sölediniz, ki alkogolik hastadır güüdesindä, aklında hem canında.

Deli Yorgi: Dooru. Hem salt Allah var nasıl alıştırsın bizi.

Monah Kosmas: Ölä o durum, ani sölediniz, o cendem gibi situațiya alkogoliin durumu dibi mi?

Deli Yorgi “Mmm…” dedi. Salladı kafasını.

Deli Yorgi: Yok. Situațiyayı diildir okadar kolay annatmaa, zerä cok alkogolik kalêr o cendemdä. Hiç çıkmêêr oradan. Kayılmıș kalmaa orada.

Monah Kosmas: Of, annamêêrım. Ozaman nedir dip?

Deli Yorgi: Anonim alkogoliklerdä deeriz, ani dip – bir karardır. Bir karardır, ani alkogolik verer, açan deer: “Bıktım bundan, istämeerim başka bölä yaşamaa, istämeerim başka savaşmaa, zerä enseyämäm bu dușmanı kendi kuvedimnän”. Ozaman, bekim, baarêr Allaha yardım için.

Monah Kosmas: Aklıma geler bir psalom, neredä bilgiç David ölä deer.

Deli Yorgi: Da, bilerim o psalomu.

Ey, Saabi, derinniktän bän Seni çaarêrım.

Ey, Saabi, ișit benim sesimi, ko Senin kulakların ișitsinnär benim dualarımın sesini.

Ey, Saabi, eer Sän saaya koyarsan dinsizlikleri, ozaman acaba kim var nasıl dursun, ey Saabi?

Ama Sendä vardır prost etmäk, ko Senin önündä duacılıklan dursunnar.

Bän umut ederim Saabiyä, benim canım umut eder, hem bän umutlanêrım Senin sözünä.

Benim canım taa zeedä bekleer Saabiyi, nekadar sabaa nebetçilär, hem nekadar bekçilär bekleerlär sabaa.

Ko İzrail umutlansın Saabiyä, zerä Saabidä hayır var, hem ondadır kurtarılmak hem O kurtaracek İzraili onun cümnä fenalıklarından.

Monah Kosmas: Vau! Bilersiniz bütün psalomu gagauz dilindä! Bravo!

Deli Yorgi: Da, 129-cu psalomdur. Hem bilersiniz mi, angı versiya?

Monah Kosmas: Benim mi?

Deli Yorgi: Dooru.

Monah Kosmas: Neredän aldınız?

Deli Yorgi: Sizin dostunuz boba Sergi bana verdi Psaltirin bir ekzemplärını. Bakıp ona, bulup bu psalomu, kendi-kendimä dedim, ki onda vardı benim durumum, açan dibä urdum. Onuștan üürendim hepsi laflarını.

Monah Kosmas: Boba Sergiydi mi o popaz, ani vaatiz etti sizi?

Deli Yorgi: Yok, yok, bașka popazdı.

Monah Kosmas: İslää. Ölä var mı nasıl deyelim, ki alkogoliin dibi – açan başka yok umut, Allahtan kaarä? Hem açan alkogolik annêêr bunu?

Deli Yorgi: Sanêrım, ani annadınız.

Добавить комментарий