Sarfoşluktan ayıklaa: Deli Yorgiylän intervyu III

Monah Kosmas ilerleder lafını bir anonim alkogoliklän. İntervyunun birinci hem ikinci paylarını da okuyabilirisiniz.

Monah Kosmas: İnterestir, ani bilersiniz islää bir psalom. Șindi isteerim açayım bir büük tema. Sölediniz, ani Anonim Alkogoliklerdä azasınız hem okuyêrsınız Bibliyayı. Gidersiniz mi kliseyä? Annatsanıza.

Deli Yorgi: Aha! Severim pravoslavnıy kliseyi. Giderim Anonim Alkogoliklär toplantılarına, klisä slujbalarına da giderim. Klisedä yardım ederim nicä okuyucu. Evdä okuyêrım Bibliyayı hem ayoz bobaları. Gittim klisedä olan din derslerinä. Orada üürendim çok inanımız için.

Monah Kosmas: Ama bulêrsınız mı, ani Anonim Alkogoliklerdä deerlär bir iș Allah için, ama klisedä deerlär bașka iș? Var mı akılınızda bir kavga AA hem klisenin arasında?

Deli Yorgi: Yok! AA diildir bir klisä. Orada yok slujba, yok teologiya.

Monah Kosmas: Ama deerlär, ișitmişlär, ani AA-dä var kim, deyelim, onun var birsoy fasıl ideyaları Allah için.

Deli Yorgi: Ne bekleersiniz? Sölämedik mi, ani aktiv alkogolik hastadır güüdesindä, duygularında, aklında hem canında? Elbetki, var onda fasıl ideya Allah için. Ama Allah saburludur, hem, eer alkogolik kayılsa, Allah yavaș-yavaș üüredecek onu.

Monah Kosmas: Ölä hepsi ayık alkogoliklär hristian olêrlar mı?

Deli Yorgi: Yok. Nicä söledim, eer kayılsa, Allahtan üürenecek. Var kim diildir kayıl.

Monah Kosmas: Var mı kim kalêr, deyelim, ateist ya da inanmayan kär ayıklıında?

Deli Yorgi: Var. Elbetki, var.

Monah Kosmas: O situațiya ‒ bir problema mı, sizä kalsa?

Deli Yorgi: Mmm… Bana kalsa, taa islää bir ayık ateist sarfoș ateisttän.

Monah Kosmas güldü.

Deli Yorgi: Hem Allah daava kesici olacek, diil bän.

Monah Kosmas: İslää. Neredä var Anonim Alkogoliklär toplantıları? Burada var mı, Komratta?

Deli Yorgi: Yok. Keșki! Var Moldovada sade beș-altı grupa. Bän bilerim beș grupa için. İșittim, ani altıncı var, ama bilmeerim neredä bulunêr. Birisi bulunêr Belț kasabasında. Rus dilli grupa. Kișinovda var taa dört grupa ‒ üçü rus dilli, öbürü romın dilli. Bän giderim Kișinovda olan bir grupaya.

Monah Kosmas: Yok mu gagauz dilindä grupa?

Deli Yorgi așaa baktı.

Deli Yorgi: Var Gagauz Erindä alkogoliklär, aktiv alkogoliklär, nicä deeriz, ama bizdä yok Anonim Alkogoliklär grupamız.

Monah Kosmas: Bekim, Allahın yardımınnan olacek bir gün. Șindi bașka temaya dönelim, kliseyä. Vaatiz oldunuz ușakkan mı?

Deli Yorgi kaș çattı.

Deli Yorgi: Diil. Tutun akılınızda, ani ozaman Sovet Birlii vakıdıydı. Kliselär kapalıydı. Malimin evindä vardı ikonalar, köședä. O hep dua edärdi. Giinärdi stavrozlan. Hep yapardı stavrozunu. İmektän ileri hep dua edärdi. Onun vardı dua kiyadı. Anam-bobam hiç yapmardılar ölä. Bän sä gördüm, ani malim ölä yapardı, da sandım, ani islää ölä yapmaa, ama hiç yapmardım. Bana fasıl göründü, interes, ama fasıl. Yıllarlan tuttum aklımda, ani malim ölä yapardı, ama bän yapmadım.

Monah Kosmas: Ölä ne zaman vaatiz oldunuz?

Deli Yorgi: Açan benim vardı altı aylık ayıklıım.

Monah Kosmas: Neçin ölä hem ozaman?

Deli Yorgi: Of, ozaman annadım ani lääzımdı dua edeyim ayıklıım için, zerä ölä yazılıdır oniki adımda, ama bilmärdim hiç bișey dua için. Anonim Alkogoliklerdä lafettim bir kardașlan, da o bana gösterdi bir dua kiyadını, ani onda vardı. Bana söledi, ani beenmiş onu. Gidip kiyat tükeninä, satın aldım bir ekzemplerini. Savaștım kullanmaa onu evdä, ama hiç bișey annamadım. Pravoslavnıy hristiannar için yazılmıș, ama ozaman bän annamadım hiç bișey inanımız için. Gittim geeri kiyat tükeninä da satın aldım bir bașka kiyat, nasıl dua etmää. Bir ayoz yazmıș onu, unuttum adını. Okudum onu, ama genä annamadım hiç bișey. Bilmedim, ne yapayım. Bir gün geçärdim bir klisedän da kendi-kendimä dedim: “Ey, gireyim orayı, lafedeyim popazlan, annadayım situațiyamı, bekim, o yardım edecek bana”.

Monah Kosmas: İslää ideya. Benim dostum boba Sergiydi mi?

Deli Yorgi: Diil. Bașka popaz, benim küüyümdän.

Monah Kosmas: Sölämeersiniz mi kimdir?

Deli Yorgi salladı kafasını.

Deli Yorgi: Bän anonimim, o da anonim olacek.

Monah Kosmas: İslää. Ölä olsun.

Deli Yorgi: O moment popaz bitirärdi bir slujbayı. Bekledim onu. Açan bitirdi, yaklaștım ona da dedim: “Bän bir alkogolikim, ama ayıkım, braktım içkiyi da isteerim dua edeyim, ama bilmeerim, nasıl yapayım. Satın aldım bir dua kiyadını hem bir bașka kiyat dua için, bir ayoz tarafından yazılmış, unuttum adını, ama annamêêrım onu. Bilmeerim, ne yapayım. Var mı nasıl siz yardım edäsiniz bana?”

Monah Kosmas: Ne cuvap etti?

Deli Yorgi: Sansın bän arhangel Gavriilmișim, ani indim göktän lafetmää onunnan. Bana söledi: “Aha, sän isteersin yardım mı bendän?  Tersinä ‒ bän isteerim yardım sendän. Okuyucu ol klisedä, yardım et slujbalarda da üürenecän dua için”. Annattı, ani onun yokmuş okuyucusu, ama ona o lääzımmış.

Monah Kosmas: Kayıl oldunuz mu?

Deli Yorgi: Doorusu, șüpäm vardı. İstedim, ani popaz sölesin bana bir-iki laf, salt okadar. Yapayım mı bu iși, kendi-kendimä sordum. Cuvap ettim popaza, ani düșünecäm o tema için. Ama vardı aklımda bir laf, ani ișittim AA-dä, ani kimär vakıt kendi Allah yardım eder bizä anonim-anonim, hem dä biz lääzım kayıl olalım kabledelim Onun yardımını. İki gündän sora döndüm kliseyä. Bakayım dua kiyatlarına, dedim. Zordur mu, kolaydır mı? Ozaman karar edecäm. Baktım onnara da baardım, ama bunnar zordur! Diil normal rus dili. O güldü. Var bukvalar, ani hiç görmedim dä, baardım. O da güldü genä. “Kahırlanma, ‒ dedi, ‒ bu tektslär diil rus dilindä, ama slavänca. Var nasıl yapasın, olmayacek okadar zor, eer olarsa soruşun, sor, da bän annadayacam. Ölä yavaș-yavaș üürenecän dua için. Eer kayılsan, Allah yardımcı olacek”. Açan o söledi bana “eer kayılsan”, geldi genä aklıma o, neyi söledilär AA-dä kayıllık için, da cuvap ettim, ani kayıldım. Ölä oldum okuyucu.

Monah Kosmas: Ama ozaman mı vaatiz oldunuz?

Deli Yorgi: Diil o moment, ama sora. Ansızın popaz bana sorêr, hiç vaatiz oldum mu. Açan cuvap ettim, ani diilim vaatizli, o bana söledi: “İslää, gelän cumertesi vaatiz olacan”. Bän cuvap ettim, ani kayılım.

Monah Kosmas: Oho! Kayıllık çeketti olmaa sizdä bir adet.

Deli Yorgi: Dooru! Görünmäz elinnän Allah güdärdi beni.

Monah Kosmas: Ölä üürendiniz mi dua için?

Deli Yorgi: Da, da, çok üürendim! İlkin bilmedim kär, kimdir İisus, kim Panaiya, kim ayoz İoan Vaatizici, kim ayoz Nikolay hem bașkaları. Sordum çok soruș. Sordum, nedir bu “Saabi hayırla”, neçin deeriz bunu, annatsanıza bu “șindi, hem hojma, hem daymaların daymalarınadak” hem “Șükür Bobaya, hem Oola, hem Ayoz Duha”. Kimnär serafimnär? Kimnär heruvimnär? Serafimnerdän bașka mı? Neçin deeriz, ani bir karı duudurdu Allahı?

Monah Kosmas: Onnar ‒ büük sorușlardır!

Deli Yorgi: Dooru, ama popaz, ko iisözlü olsun, çok saburluklan annattı hepsini bana. Ölä üürendim dua için hem doorusaltanatlı klisä için.

Monah Kosmas: Șindi sanêrsınız mı, ani var yașamanızda bir islää situațiya, Anonim Alkogoliklärlän hem klisäylän?

Deli Yorgi: Elbetki! Mutluyum ani var yașamamda o iki iș.

Monah Kosmas: Kutlêêrım sizi ölä. Ama șindi isteerim yapayım bir teklif.

Deli Yorgi: Buyurun.

Monah Kosmas: Var mı nasıl siz yazasınız bir yazı “Hakikat sesindä” her ay alkogolizma için hem 12 adım için hem doorusaltanatlı klisä için?

Deli Yorgi: Of, o ‒ büük iștir.

Monah Kosmas güler.

Monah Kosmas: Okuyucu olduunuz gibi. Kayılsınız mı?

Deli Yorgi “hmm” dedi.

Deli Yorgi: Ama bän diilim avtor.

Monah Kosmas: Bekim, olacenız. Ölä yazı çok yardım edecek bașka insannara, angıları, deyelim, alkogolik, ama taa bulmadılar problemalarına bir çözüm. Lafettim bu iș için benim dostum Viktorlan. O kayıl, ani siz yazasınız ölä yazı.

Deli Yorgi: Of, bilmeerim. Nesoy iș var nasıl yazayım? Diilim teolog. Bilmeerim teologiyayı…

Monah Kosmas: Alkogoliksiniz, hem klisä okuyucusu. Okuyêrsınız Bibiliyayı, diil mi dooru? Sanêrım ani, ölä sölediniz.

Deli Yorgi: Da, okuyêrım Eni Baalantıyı. Bendä var gagauz dilindä yazılı bir ekzamplär, onu okuyêrım. Okuyêrım Ușaklara deyni Bibliyayı da, hem var bendä bir rus dilindä Bibliya, angısını okuyêrım her gün.

Monah Kosmas: Var mı Eni Baalantı içindä iș, ani sizä interestir nicä bir alkogolik? Deyelim, bir örnek ya da bir annatma?

Deli Yorgi: Hmm… düșünelim… Da! Var! Var annatmalar, neredä İisus alıştırêr insannarı. Da, da… Var kayıp ool annatması, sansın İisus lafedärdi benim için…

Monah Kosmas: Çekedelim ölä ișlerdän, hem materialdan ayoz bobalardan, hem AA-dän material.

Deli Yorgi: Siz var mı nasıl yardım edäsiniz bana? Var mı nasıl yollayım ilk versiyayı kritika için?

Monah Kosmas: Yapalım bölä. Eer istersäniz, bän olacam nicä deeriz ingiliz dilindä bir “tılsım-avtor”. Siz yazacenız, ama bän yardım edecäm hem redakţiya yapacam. İslää mi olacek ölä?

Deli Yorgi: Da, islää olacek. Savașacam. Allah üüretti bana kayıllık.