Sevinerim Senin Sözünä II

egipetli kardașlık 05082016 06Monah Kosmas geçtii sefer çekettirdii Psaltir temasını ilerleder. Yazının devamında o bakêr, nasıl kullanıldı evangeliyada hem apostolların yazılarında Psaltirdän alıntılar.

Bir bakıș taa ileri

Nicä gördük, kimär vakıt biz lääzım bakalım geeri istoriyaya da annayalım psalomnarı, zerä o psalomnar lafeder istoriyada olan ișlär için. Șindi bakalım bir saklı ișä, ani biz, nicä hristiannar, lääzım annayalım psalomnarı bilgiçlik gibi dä. Nicä Kendi Hristos bizä söleer, psalomnar annadêrlar Onun için. O annattı bu faktı bir kerä dirilmektän sora, açan lafedärdi iki üürenicisinnän:

“Ne fikirsizsiniz siz! – cuvap etti İisus. – Ne zor inanêrsınız prorokların sölediklerini! Düșünmeer mi, Hristos bölä zeetlensin, sora metinniinä etișsin?” Sora bașladı Moiseydän hem hepsi proroklardan annatmaa, ne yazılı Onun için Ayoz Yazılarda (Luka 24: 25–27).

İisus islää sebeplän kritika etti onnarı. Eer Psaltirdä okuduumuzu tutarsak aklımızda, okuyarkan Evangeliyaları, görecez, ki İisus hep lafeder psalomnar için. Hem çeketmedi lafetmää onnar için sade dirilmesindän sora. Evangeliya yazıcıları belli-belli söleerlär, ki çok kerä kullanardı psalomnarı nicä bir bilgiçlik Kendisi için. Bakalım, örnek, Matfeyin Evangeliyasına, neredä yazıcı annadêr, neçin İisus üüretti örneklän:

İisus hepsini bunnarı insana örneklän sölärdi. Bișey örneksiz onnara sölämärdi, tamannansın deyni, ne sölediydi prorok: “Lafedecäm örneklärlän, dünnä kurulmasından saklı ișleri annadacam” (Matfey 13: 34–35; Psalom 77: 2).

Taa çok var. İisus kullanêr psalomnarı, açan lafeder kiyatçılarlan hem fariseylärlän teologiya için hem din kanonu için. Örnek, onnara söleer, ki psalomnar belli eder ki, O – Allahın Ooludur:

İisus sordu onnara: “Neçin deerlär, ani Hristos – Davidin Oolu? Kendi David Psalma kiyadında deer: ‘Saabi dedi benim Çorbacıma: Otur saa tarafımda, Bän koyunca Senin dușmannarını ayakların altına”. David adlêêr Onu ‘Çorbacı’, ozaman nasıl O olabilir Davidin oolu?” (Luka 20: 40–44).

Ama var pek șașmaklı bilgiçlik Psaltirdä. Bakalım, nasıl bilgiçlik olêr 21 psalomda İisusun zeet çekmeleri için. Bildiimiz gibi, stavroza gerilän olan İisus baarêr bu psalomun ilk peetini: “Allahım! Allahım! Neçin Beni braktın?” (örnek, Mark 15: 34). Bu psalomdan getirelim birkaç bașka peet:

Herkez, kim görer beni, azarlêêr beni,

bana dooru baș sallayarak, deer dudaklarınnan:

“O umutlanardı Saabiyä,

ko kurtarsın onu,

çıkarsın, eer o Onu beenmișsä” (21: 7–8).

Zerä köpeklär aldılar benim her tarafımı,

dinsizlerin kalabalıı kușattı beni

hem deldilär benim ellerimi hem ayaklarımı ölä… (21: 16).

Pay ederlär benim rubalarımı

hem benim gölmääm için atêrlar çetelä (21: 18).

Benzeer mi okuduumuz Evangeliyaya? Ne deer Apostol Mark? Bakalım onun Evangliyasına.

Sora Onu stavroza gerdilär da payettilär rubalarını, atıp çetelä, ki bilsinnär, kimä ne düșecek (15: 24).

Hep ölä büük popazlar hem bilgiçlär gülmää alardılar Onu, deyip biri-birinä: “O bașkalarını kurtardı, ama Kendini kurtaramêêr! Hristos, İzrailin Padișahı, insin era stavrozdan, görelim da inanalım”. İisuslan stavroza gerili olannar da kötülärdilär Onu. (15: 31– 32).

Görecez taa derin fikirlär Hristos için Psaltirdä, açan tutacez açık gözlerimizi. Örnek bakalım birinci psaloma:

Ne mutlu o adama,

ani gezmeer dinsizlerin akılında,

hem gezmeer günahkerlerin yollarında,

hem dä bozannarın toplanıșında oturmêêr.

Ama Saabinin zakonundadır onun istedii

da Onun zakonu için düșüneer gündüz-gecä.

Olacek nicä fidan,

angısı dikilmiștir akar sular yanında,

ani meyvasını kendi vakıdında getirer,

hem yaprakları kurumêêr, da

ne ișleri yaparsa, ileri etiștirer.

Ama diildir bölä dinsizlär,

angıları benzeerlär toza, angısını luzgär daadêr er üzündän.

Onuștan, dinsizlär duramayaceklar daava kesimindä,

günahkerlär dä duramayaceklar dooruların toplanıșında.

Zerä Saabi dooruların yolunu biler,

ama dinsizlerin yolu yok olacek.

Acaba kimdir bu mutlu adam? Bilersin mi? Var mı bir fikiriniz?

Doorusaltanatlı klisä biler, hem tradițiyamızda çekederiz okumaa Psaltiri her hafta, cumertesi avșamı, angısı slujba vakıdında pazar günüdür, Saabinin günü, – hem çekederiz bu psalomnan: “Ne mutlu o adama”.

Nasıl apostollar kullandılar psalomnarı nasaadında hem kiyatlarında

Gördük, ki Saabi İisus çok kullandı psalomnarı nicä bilgiçlik Kendisi için hem üüretti Kendi üürenicilerini annamaa psalomnarı nicä bilgiçlik. Onuștan diil lääzım șașalım, ki onnar ölä yaptılar, açan nasaat ettilär hem açan yazdılar kiyatlarını kliselerä. Bakalım ayoz Petrinin elli günnük nasaadına. O nasaatta kullanêr bilgiç İoilin laflarını (2: 17–21), sora da kullanêr Psaltirdän peetleri (Apostolların yaptıkları 2: 25–28; 2: 34–35), neredä deer:

Gördüm herzaman Saabiyi benim önümdä, zerä O benim saa tarafımda, ki bän sallanmayım. Onun için ürääm seviner hem dilim șennener, güüdäm umutlan dinnener. Zerä Sän brakmayacan canımı ölülär erindä, izin vermeyecän, Senin Ayozun güüdesi çürüsün. Açtın bana, tanıyım yașamak yolunu. Sän sevindirecän beni Kendi önündä” (Apostolların yaptıkları 2: 25–28; Psaltir 15: 8–11).

Saabi dedi benim Çorbacıma: otur saa tarafımda, Bän koyunca Senin dușmannarını ayakların altına (Apostolların yaptıkları 2: 34–35; Psaltir 109: 1).

Açan apostol Pavel yazêr kiyatlarını, kullanêr Psaltiri diil sade sölemää İisus için, ama doktrinayı da annatmaa, örnek, romalılara kiyatta:

Nicä yazılı: “Dooru kimsey yok, bir kiși bilä yoktur. Annayan kimsey yok, Allahı aarayan kimsey yok. Hepsi yoldan saptılar, hepsi faydasız oldular. İilik yapan yok, bir kiși bilä yoktur.” “Aazları — açık mezardır, dilleri yalan söleer”. “Dudaklarının altında yılan zihiri var”. “Aazları betvaylan hem acı laflarlan dolu”. “Ayakları kan dökmää alatlêêr, kayıplık hem zeet yollarında. Selemet yolunu onnar bilmeerlär”. “Aklılarına Allahtan korku gelmeer” (Romalılara 3: 10–18; Psaltir 13: 1–3, 5: 9, 139: 3, 9: 27, 35: 1).

Ama açan Çıfıtlara kiyadına bakêrız, șașkın kalêrız, zerä o kiyatta var Psaltirdän alınan irmi üç er.

Ayoz bobalarda Psaltir

Açan kavgalar oldular klisedä inan için, ayoz bobalar çok kerä kullandılar psalom tekstlerini eretiklerä karșı. Ölä göreriz bir gözäl aralıksızlık – İisus kullandı Psaltiri Kendisi için annatmaa, Kimdir O, apostollar kullandılar onu hem ayoz bobalar da kullandılar. Var bir aralıksız tekst tradițiyası bilgiç Davidtän ayoz bobalaradan.

Elbetki, var ayoz bobaların komentariyaları psalomnar için.

Monah Kosmas

Добавить комментарий